日蘭辭典+

44 resultaten voor ‘regel’
日蘭辭典 (trefwoord)
kyūkutsu窮屈
zn. (1) [嚴重] strengheid v.; striktheid v. (2) [気詰り] gedwongenheid v.; onvrijheid v. (3) [狭隘] beperktheid v.; engheid v. ¶ 窮屈な streng; strikt; onvrij; beperkt; nauw; eng. ¶ 窮屈な規則 strenge regelen. ¶ 窮屈に思ふ zich onvrij gevoelen. ¶ 窮屈な服 nauwe kleeren. ¶ 窮屈な家 een bekrompen woning. ¶ 窮屈に云へば strikt gesproken; eigenlijk gezegd.
kimari極まり
zn. (1) [決定] regeling v.; bepaling v. (2) [秩序] regelmaat v.; orde v. (3) [規則] regel m. (4) [習慣] gewoonte v.; gebruik o. (5) [面目] verlegenheid v.; schaamtegevoel o. ¶ 極まりのない ongeregeld; onregelmatig. ¶ 極まり文句 staande uitdrukking; afgezaagde wijze van zeggen. ¶ 極まりが悪い beschaamd zijn; zich schamen.
reiki例規
zn. regel m.; vaste gewoonte v.; adat (馬來語) m.
okite
zn. gebod o.; wet v.; regel m.
tetsuzuki手續
(手続き) zn. formaliteit v.; wijze van handelen; procedure v. ¶ 手続する stappen doen; formaliteiten vervullen.
SUPPLEMENT (trefwoord)
shiiteki恣意的
(na-adj) een handelswijze waarbij men niet gehinderd wordt door overwegingen van logica; eigenzinnig; willekeurig; lukraak; arbitrair. ¶ 恣意的な判断 shiiteki na handan een willekeurige beslissing規則を恣意的に運用する kisoku wo shiiteki ni un'yōsuru regels lukraak toepassenある目的思想を持った人間が恣意的にツイートをまとめると、本来の発言者の意図とは正反対になることあるっていう良い見本 Aru mokuteki ya shisō wo motta ningen ga shiiteki ni tsuiito wo matomeru to, honrai no hatsugensha no ito to wa seihantai ni naru koto mo aru tte iu ii mihon Een fraai patroon is dat het ook voorkomt dat wanneer mensen met een bepaald doel of bepaalde ideeën lukraak tweets bij elkaar harken ze lijnrecht tegenover de intentie van de oorspronkelijke twitteraar kunnen komen te staan. (twitter)
kebaku繋縛

(1) (znw) (boeddhisme) de wereldse verlangens [begeerte, lust] die de vrijheid wegnemen van de geest.
(2) (znw, ww-suru) (tevens keibaku) vastbinden; bondage; (figuurlijk) dwangbuis.

¶ 規則に繋縛される kisoku ni keibakusareru door regels ingesnoerd [beperkt]

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <regel>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
コンベンションkonbenshyon (1) conventie; gewoonte; gebruik; regel; (2) conventie; bijeenkomst; congres; conferentie
ノルムnorumu norm; regel; richtsnoer
ラインrain (1) lijn; streep; (2) regel; (3) richtlijn; norm; (4) reeks; systeem; (5) [geneal.] lijn; linie; reeks; (6) grenslijn; scheidingslijn; scheidslijn; demarcatielijn; deellijn; omtreklijn; contour; (7) peil; niveau; (8) hiërarchische (bedrijfs)organisatie; lijn [van bureau -> afdeling -> sectie -> cel]; (9) productielijn; fabricagelijn; (10) [m.b.t. (internationaal) verkeer] lijn; verbinding; route; (11) (elektrisch) snoer; (12) hengel; [Belg.N.; niet alg.] lijn; (13) [veroud.; lengtemaat] lijn [= 1; 12 duim; ca. 2,12 mm]; (14) Rijn; (15) Rhine; Joseph Banks [Amerikaans parapsycholoog; 1895-1980]; (16) Lyne; Adrian [Brits regisseur; geb. 1941]
ルビーrubii (1) robijn; (2) [drukk.] robijn; 5,5-puntsletter; regel; letter ter grootte van 5,5 punten
ルールruuru (1) regel; voorschrift; regulering; reglement; (2) Ruhr; (3) Ruhrgebied
一行ichigyou regel
主義shyugi principe; beginsel; stelregel; regel; isme; …-politiek
rei (1) bevel; order; (2) regel; wet; (3) [Meiji-periode] gouverneur; prefect (1871-1886); (4) [Kamakura-periode] subhoofd van het Mandokoro 政所; (5) [ritsuryō] kwartiermeester; wijkmeester; buurtmeester; (6) [Chin.gesch.] gouverneur; prefect; (a) opdragen; bevelen; order; (b) regel; wet; (c) hoofd; chef; (d) goed; gelukkig; (e) [uit respect voor andermans familie]
rei (1) gewoonte; gebruik; praktijk; (2) usance; usantie; het obligaat-zijn; (3) waarvan; van wie gesproken wordt; iets bekends [onder gespreksgenoten]; (4) precedent; traditie; (5) voorbeeld; illustratie; geval; specimen; staaltje; proeve; exemplum; [afk.] vb.; (6) [maatwoord voor voorbeelden; illustraties]; (a) gewoonte; gebruik; vaste gebeurtenis; (b) regel; voorschrift; (c) algemeen principe; (d) voorbeeld; model
ten (1) ceremonie; rite; viering; (2) principe; regel; (3) [ritsuryō] derde vicegouverneur; (a) belangrijk geschrift; (b) regel; wet; (c) autoriteit; model; (d) ceremonie; (e) beheren; (f) verpanding
soku (1) regel; voorschrift; (2) [maatwoord voor wetten; voorschriften; regels]; (a) wet; voorschrift; regel; (b) gehoorzamen
原則gensoku (1) beginsel; grondbeginsel; grondregel; principe; [Belg.N.; niet alg.] princiep; uitgangsstelling; grondstelling; stelregel; hoofdregel; regel; (2) [maatwoord voor beginsels; principes; regels]
ku (1) frase; uitdrukking; (2) passage; zinssnede; lijn; regel; couplet; stanza; vers; (3) haiku; (4) [maatwoord voor een versregel van vijf óf zeven lettergrepen]; (5) [maatwoord voor haiku's en kettinggedichten (renga 連歌)]; (a) term; frase; woordgroep; (b) versregel; regel; (c) frase als eenheid binnen een haiku of kettingvers
定めsadame (1) regel; bepaling; wet; voorschrift; verordening; verordinering; ordonnantie; ordinantie; regeling; beschikking; (2) vaste regel; gebruik; (3) lotsbeschikking; lot; voorbeschikking; (4) beslissing; oordeel; (5) deliberatie; beraadslaging
定規 ; 定木jougi (1) liniaal; tekenliniaal; meetlat; richtlat; (2) standaard; norm; maatstaf; richtsnoer; regel; richtlijn
jou (1) regel; gewoonte; (2) zekerheid; waarheid; (3) zoals …; als …; (4) [boeddh.] samādhi [= concentratie]; (5) rustpunt waarop de pijlschacht rust; (6) hoewel; ofschoon; (a) vastleggen; vaststaan; bepaald zijn; (b) [boeddh.] samādhi
richi (1) [muz.] ritme; (2) [Jap.muz.] richi-toonladder; (3) [Jap.muz.] diatonische toonladder gebruikt bij gagaku; (a) regel; wet
ritsu (1) [jur.] regel; wet; principe; [Jap.gesch.] strafwet; strafrecht; (2) [Chin.lett.] lǜshī [= Chinese versvorm]; (3) [boeddh.] vinaya [= geheel van monastieke regels]; (4) [boeddh.] Risshū-boeddhisme; (5) [muz.] absolute toonhoogte; (6) [Chin.; Jap.muz.] halve toon; kleine secunde; seconde; (7) [Chin.; Jap.muz.] ritsu-toon [= 6e toon van de yō 陽-toonladder]; (8) [Jap.muz.] ritsu-toonladder; (9) [Jap.muz.] diatonische toonladder gebruikt bij gagaku; (10) [Jap.muz.] stempijp; stemfluitje; (a) regel; voorschrift; (b) wet; standaard; (c) [boeddh.] monastieke regel; (d) naleving; conformiteit; (e) [muz.] toonladder; tooninterval; (f) [muz.] ritme; [lett.] metrum; (g) [Chin.lett.] lǜshī
okite (1) regel; voorschrift; wet; gebod; bepaling; verordening; statuut; (2) maatregel; beschikking; instructie; (3) regeling; behandeling; omgang; procedure; regelgeving; reglement; code; (4) overeenkomst; afspraak; (5) verwachting; plan; voornemen; (6) houding; stemming; instelling; gemoedsgesteldheid; (7) lot; bestemming
教鞭kyouben [onderw.] roede; roe; [gew.] regel; [i.h.b.] aanwijsstok
条例 ; 条令jourei (1) regel; voorschrift; bepaling; reglement; regeling; (2) verordening; ordinantie; ordonnantie; decreet; besluit
kaku (1) status; rang; positie; (2) regel; (3) [taalk.] naamval; casus
格式kakushiki (1) maatschappelijke stand; rang; status; standing; [高い~] prestige; waardigheid; (2) sociale voorschriften; regels; code; conventies; etiquette; protocol; formaliteiten; vormelijkheden; (3) [和歌の] conventie; regel; (4) [ritsuryō] amendementen en uitvoeringsbepalingen
keta (1) balk; bint; spant; gebint; draagbalk; dwarsbalk; [橋の] geheel van dwarsbalken; stel dwarsbalken; [船の] ra; loodrecht op de mast staand rondhout; (2) [そろばんの] riggel; regel; (3) eenheid; plaats (van een cijfer binnen een getal); positie; aantal cijfers (in een getal); kolom; (4) schaal; verhoudingsmaatstaf; (5) [maatwoord voor cijfers]
決まりkimari (1) regeling; besluit; overeenkomst; (2) regel; reglementering; bepaling; reglement; (3) gewoonte; gebruik
法令hourei (1) regel; wet; voorschrift; bepaling; verordening; (2) huisregel; huiswet van een adellijk of vorstelijk huis; (3) wetten en bevelen
法典houten (1) regel; voorschrift; (2) wetboek; wettenverzameling; codex; code; (3) [boeddh.] canon
法則housoku (1) wet; wetmatigheid; regel; (2) [maatwoord voor wetten]
hou (1) wet; regel; (2) manier; methode; (3) etiquette; vormen; (4) het is niet gerechtvaardigd (dat ~); het is onbillijk (dat ~); het is onredelijk (dat ~); het is niet eerlijk (dat ~); men heeft niet het recht ~ [steeds in de constructie hō wa nai 法はない]; (5) dharma; [i.h.b.] leer van Boeddha; boeddhisme; (6) [wisk.] modulus; [i.h.b.] deler; (7) [taalk.] wijs; [Lat.] modus
立てtate (1) beginsel; leidraad; bedoeling; (2) regel; bepaling; (3) banket; party; (4) traktatie; (5) hoofd-; voornaamste …; (6) pas ge-…; vers ge-…; (7) [maatwoord voor een reeks opeenvolgende nederlagen]
節度setsudo (1) gematigdheid; matiging; matigheid; moderatie; mate; (2) regel; voorschrift; richtlijn; maatstaf; standaard
ki (1) Ki; (a) regel; bepaling; (b) registreren; (c) jaar; tijdperk; (d) kroniek; (e) [geol.] periode; geologisch tijdperk; (f) Nihonshoki; (g) provincie Kii
約束yakusoku (1) belofte; toezegging; z'n gegeven woord; afspraak; overeenkomst; verbintenis; engagement; akkoord; deal; pact; schikking; contract; convenant; [jur.] convenu; koop; [Lat.] pactum; (2) afspraak; afspraakje; rendez-vous; ontmoeting; date; (3) regel; conventie; gewoonte; gebruik; bepaling; voorschrift; (4) lot; noodlot; fatum; bestemming; beschikking; Gods voorzienigheid; Gods wegen; (5) bundeling; opbinding; (6) reservering van een geisha
gyou (1) lijn; rij; zin; regel; (2) religieuze strengheid; soberheid; zelfdiscipline; ascetisme; (3) [boeddh.] saṃskāra; (4) [boeddh.] saṃskṛta; (5) [boeddh.] carita; caryā; (6) [boeddh.] gamana; (7) [fil.] praktijk; (8) [wisk.] rij; (9) [comp.] tupel; (10) halfcursiefschrift; (11) [ritsuryō] het teken 行; geplaatst tussen rang- en ambtsnaam; (12) [maatwoord voor tussenruimtes; regels]
規定kitei bepaling; regel; regeling; reglement; voorschrift; stipulatie; beding; verordening; regelgeving; reglementering
ki (1) wagenspoor; rijspoor; voor; (a) wagenspoor; (b) lijn; regel; norm
面目menmoku (1) gezicht; gelaatstrekken; voorkomen; uiterlijk; (2) basisprincipes; geboden; regel; voorschrift; (3) reputatie; eer; prestige; aanzien; krediet; goede naam
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.5 sec. jiten.nl: 7 treffers, warandict: 37 treffers (zoekopdracht: 'regel', strategie: exact). 
2005-2022