日蘭辭典+

32 resultaten voor ‘regel’
日蘭辭典 (trefwoord)
kyūkutsu窮屈
zn. (1) [嚴重] strengheid v.; striktheid v. (2) [気詰り] gedwongenheid v.; onvrijheid v. (3) [狭隘] beperktheid v.; engheid v. ¶ 窮屈な streng; strikt; onvrij; beperkt; nauw; eng. ¶ 窮屈な規則 strenge regelen. ¶ 窮屈に思ふ zich onvrij gevoelen. ¶ 窮屈な服 nauwe kleeren. ¶ 窮屈な家 een bekrompen woning. ¶ 窮屈に云へば strikt gesproken; eigenlijk gezegd.
kimari極まり
zn. (1) [決定] regeling v.; bepaling v. (2) [秩序] regelmaat v.; orde v. (3) [規則] regel m. (4) [習慣] gewoonte v.; gebruik o. (5) [面目] verlegenheid v.; schaamtegevoel o. ¶ 極まりのない ongeregeld; onregelmatig. ¶ 極まり文句 staande uitdrukking; afgezaagde wijze van zeggen. ¶ 極まりが悪い beschaamd zijn; zich schamen.
reiki例規
zn. regel m.; vaste gewoonte v.; adat (馬來語) m.
okite
zn. gebod o.; wet v.; regel m.
tetsuzuki手續
(手続き) zn. formaliteit v.; wijze van handelen; procedure v. ¶ 手続する stappen doen; formaliteiten vervullen.
SUPPLEMENT (trefwoord)
shiiteki恣意的
(na-adj) een handelswijze waarbij men niet gehinderd wordt door overwegingen van logica; eigenzinnig; willekeurig; lukraak; arbitrair. ¶ 恣意的な判断 shiiteki na handan een willekeurige beslissing規則を恣意的に運用する kisoku wo shiiteki ni un'yōsuru regels lukraak toepassenある目的思想を持った人間が恣意的にツイートをまとめると、本来の発言者の意図とは正反対になることあるっていう良い見本 Aru mokuteki ya shisō wo motta ningen ga shiiteki ni tsuiito wo matomeru to, honrai no hatsugensha no ito to wa seihantai ni naru koto mo aru tte iu ii mihon Een fraai patroon is dat het ook voorkomt dat wanneer mensen met een bepaald doel of bepaalde ideeën lukraak tweets bij elkaar harken ze lijnrecht tegenover de intentie van de oorspronkelijke twitteraar kunnen komen te staan. (twitter)
WACHTKAMER (deze lemma’s zijn nieuw of bevatten wijzigingen)
kebaku繋縛

(1) (znw) (boeddhisme) de wereldse verlangens [begeerte, lust] die de vrijheid wegnemen van de geest.
(2) (znw, ww-suru) (tevens keibaku) vastbinden; bondage; (figuurlijk) dwangbuis.

¶ 規則に繋縛される kisoku ni keibakusareru door regels ingesnoerd [beperkt]

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <regel>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
soku [maatwoord voor wetten, voorschriften, regels]; ; (1) a. wet; voorschrift; regel; (2) b. gehoorzamen; ; regel; voorschrift
ten (1) a. belangrijk geschrift; (2) b. regel; wet; (3) c. autoriteit; model; (4) d. ceremonie; (5) e. beheren; (6) f. verpanding; ; (1) ceremonie; rite; viering; (2) principe; regel; (3) [ritsuryō] derde vicegouverneur
一行 ichigyou regel
ku (1) [maatwoord voor een versregel van vijf óf zeven lettergrepen]; (2) [maatwoord voor haiku's en kettinggedichten (renga 連歌)]; ; (1) a. term; frase; woordgroep; (2) b. versregel; regel; (3) c. frase als eenheid binnen een haiku of kettingvers; ; (1) frase; uitdrukking; (2) passage; zinssnede; lijn; regel; couplet; stanza; vers; (3) haiku
keta [maatwoord voor cijfers]; ; (1) balk; bint; spant; gebint; draagbalk; dwarsbalk; [橋の] geheel van dwarsbalken; stel dwarsbalken; [船の] ra; loodrecht op de mast staand rondhout; (2) [そろばんの] riggel; regel; (3) eenheid; plaats (van een cijfer binnen een getal); positie; aantal cijfers (in een getal); kolom; (4) schaal; verhoudingsmaatstaf
原則 gensoku [maatwoord voor beginsels, principes, regels]; ; beginsel; grondbeginsel; grondregel; principe; [Belg.N., niet alg.] princiep; uitgangsstelling; grondstelling; stelregel; hoofdregel; regel
法則 housoku [maatwoord voor wetten]; ; wet; wetmatigheid; regel
法典 houten (1) regel; voorschrift; (2) wetboek; wettenverzameling; codex; code; (3) [boeddh.] canon
hou (1) wet; regel; (2) manier; methode; (3) etiquette; vormen; (4) het is niet gerechtvaardigd (dat ~); het is onbillijk (dat ~); het is onredelijk (dat ~); het is niet eerlijk (dat ~); men heeft niet het recht ~ [steeds in de constructie hō wa nai 法はない]; (5) dharma; [i.h.b.] leer van Boeddha; boeddhisme; (6) [wisk.] modulus; [i.h.b.] deler; (7) [taalk.] wijs; [Lat.] modus
法令 hourei (1) regel; wet; voorschrift; bepaling; verordening; (2) huisregel; huiswet van een adellijk of vorstelijk huis; (3) wetten en bevelen
主義 shugi principe; beginsel; stelregel; regel; isme; …-politiek
定規 jougi (1) liniaal; tekenliniaal; meetlat; richtlat; (2) standaard; norm; maatstaf; richtsnoer; regel; richtlijn
jou hoewel; ofschoon; ; (1) regel; gewoonte; (2) zekerheid; waarheid; (3) zoals …; als …; (4) [boeddh.] samādhi [= concentratie]; (5) rustpunt waarop de pijlschacht rust; ; (1) a. vastleggen; vaststaan; bepaald zijn; (2) b. [boeddh.] samādhi
条例 jourei (1) regel; voorschrift; bepaling; reglement; regeling; (2) verordening; ordinantie; ordonnantie; decreet; besluit
節度 setsudo (1) gematigdheid; matiging; matigheid; moderatie; mate; (2) regel; voorschrift; richtlijn; maatstaf; standaard
定め sadame (1) regel; bepaling; wet; voorschrift; verordening; verordinering; ordonnantie; ordinantie; regeling; beschikking; (2) vaste regel; gebruik; (3) lotsbeschikking; lot; voorbeschikking; (4) beslissing; oordeel; (5) deliberatie; beraadslaging
ki (1) a. wagenspoor; (2) b. lijn; regel; norm; ; wagenspoor; rijspoor; voor
決まり kimari (1) regeling; besluit; overeenkomst; (2) regel; reglementering; bepaling; reglement; (3) gewoonte; gebruik
gyou 12. [maatwoord voor tussenruimtes, regels]; ; (1) lijn; rij; zin; regel; (2) religieuze strengheid; soberheid; zelfdiscipline; ascetisme; (3) [boeddh.] saṃskāra; (4) [boeddh.] saṃskṛta; (5) [boeddh.] carita; caryā; (6) [boeddh.] gamana; (7) [fil.] praktijk; (8) [wisk.] rij; (9) [comp.] tupel; (10) 10. halfcursiefschrift; (11) 11. [ritsuryō] het teken 行; geplaatst tussen rang- en ambtsnaam
教鞭 kyouben [onderw.] roede; roe; [gew.] regel; [i.h.b.] aanwijsstok
規定 kitei bepaling; regel; regeling; reglement; voorschrift; stipulatie; beding; verordening; regelgeving; reglementering
約束 yakusoku (1) belofte; toezegging; z'n gegeven woord; afspraak; overeenkomst; verbintenis; engagement; akkoord; deal; pact; schikking; contract; convenant; [jur.] convenu; koop; [Lat.] pactum; (2) afspraak; afspraakje; rendez-vous; ontmoeting; date; (3) regel; conventie; gewoonte; gebruik; bepaling; voorschrift; (4) lot; noodlot; fatum; bestemming; beschikking; Gods voorzienigheid; Gods wegen; (5) bundeling; opbinding; (6) reservering van een geisha
rei (1) a. opdragen; bevelen; order; (2) b. regel; wet; (3) c. hoofd; chef; (4) d. goed; gelukkig; (5) e. [uit respect voor andermans familie]; ; (1) bevel; order; (2) regel; wet; (3) [Meiji-periode] gouverneur; prefect (1871-1886); (4) [Kamakura-periode] subhoofd van het Mandokoro 政所; (5) [ritsuryō] kwartiermeester; wijkmeester; buurtmeester; (6) [Chin.gesch.] gouverneur; prefect
面目 menmoku (1) gezicht; gelaatstrekken; voorkomen; uiterlijk; (2) basisprincipes; geboden; regel; voorschrift; (3) reputatie; eer; prestige; aanzien; krediet; goede naam
okite (1) regel; voorschrift; wet; gebod; bepaling; verordening; statuut; (2) maatregel; beschikking; instructie; (3) regeling; behandeling; omgang; procedure; regelgeving; reglement; code; (4) overeenkomst; afspraak; (5) verwachting; plan; voornemen; (6) houding; stemming; instelling; gemoedsgesteldheid; (7) lot; bestemming
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.42 sec. jiten.nl: 7 treffers, warandict: 25 treffers (zoekopdracht: 'regel', strategie: exact). 
2005-2020