日蘭辭典+

34 resultaten voor ‘rekening’
日蘭辭典 (trefwoord)
kanjō勘定
zn. rekening v.; afrekening (決算) v. ¶ 勘定する berekenen; rekening opmaken. ¶ 決算する afrekenen; betalen. ¶ 勘定はいくら hoeveel is het bij elkaar? ¶ 勘定をして下さい mag ik mijn rekening hebben? ¶ 勘定をしませう ik zal wel betalen. ¶ 勘定違ひ misrekening. ¶ 勘定違ひをする zich verrekenen. ¶ 勘定書 rekening. ¶ 勘定saldo.
agekuni揚句に
(挙句に・揚げ句に) vw. & bw. (1) [終に] ten slotte; per slot van rekening. (2) [且又] bovendien. ¶ 揚句の果に en alsof dat nog niet genoeg was......
au合ふ
(合う) i.w. (1) [適合] passen. (2) [一致] het eens zijn; eensgezind zijn. (3) [符號] overeenstemmen; uitkomen; beantwoorden aan. (俗) kloppen. (4) [氣候食物が] goed bekomen; goed zijn voor. (5) [調律] harmonieeren; goed samenklinken. (6) [正當] juist zijn; goed loopen (時計が). ¶ 上衣が合はない de jas past niet. ¶ 意見が合ふ van dezelfde opinie zijn. ¶ 勘定が合はない de rekening klopt niet. ¶ 人相書に合って居る stemt overeen met het signalement; beantwoordt aan de beschrijving. ¶ 御口に合ひますか is het naar uw smaak? ¶ 蝦が性に合はない kreeft bekomt mij niet goed; ik kan niet tegen kreeft. ¶ 此のピアノは調子が合はない deze piano is ontstemd. ¶ 間に合ふ op tijd zijn.
soroban算盤
zn. telraam o.; berekening (勘定) v.; rekening v.; ¶ 算盤が取れる de kosten dekken; loonend zijn; voordelig uitkomen. ¶ 算盤通りに行かぬ anders uitkomen dan men gerekend had.
ittai一體
(一体) zn. één lichaam o.; bw. per slot van rekening; eigenlijk; inderdaad; alles wel beschouwd. ¶ 一體に over het algemeen; alles samen genomen. ¶ 全國一體不作だ de oogst is slecht over het geheele land. ¶ この騷ぎ一體どうしたのか waar is nu eigenlijk al die deining over.
gomakashi誤魔化し
(誤摩化し、胡魔化し) zn. bedriegerij v.; fopperij v. ¶ 胡魔化す bedriegen; bedotten; foppen; (卑) verneuken. ¶ 勘定を胡魔化す rekening vervalschen. ¶ 場を胡魔化す zich ergens uitdraaien. ¶ 過失を胡魔化す een fout weten te verbergen. ¶ を胡魔化す iemand bedotten.
kaikei會計
(会計) zn. rekening v. ¶ 會計年度 boekjaar. ¶ 會計系 kassier; boekhouder. ¶ 會計報告 financieel verslag. ¶ 會計檢査 onderzoek der boeken. ¶ 會計檢査院 Rekenkamer. ¶ 會計士 accountant.
kakidashi書出
(書き出し) zn. (1) [冒頭] eerste paragraaf van een opstel. (2) [告示] opmerking v. (3) [勘定書] rekening v. ¶ 書出しを下さい mag ik mijn rekening hebben?
shusshi出資
zn. belegging v.; deelneming met kapitaal; bijdrage. ¶ 出資する geld bijdragen; geld beleggen; met kapitaal deelnemen; geld steken in. ¶ 出資者 belegger; aandeelhouder; contribuant. ¶ 共同出資で voor gemeenschappelijke rekening.
kakesaki掛先
(掛け先) zn. debiteuren m.mv.; uitstaande rekeningen v.mv.
kimama氣儘
(気まま, 気儘) zn. eigenzinnigheid v.; zelfzucht v. ¶ 氣儘な eigenzinnig; zelfzuchtig. ¶ 氣儘にする precies doen, wat men zelf wil; alleen met eigen inzicht rekening houden; zijn eigen zin volgen.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <rekening>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
お愛想oaiso rekening; bon
アカウントakaunto (1) [comp.] account; (2) [fin.] rekening; (3) (vaste) klant
ビルbiru (1) groot zaken-; flat- of kantoorgebouw; hoog verdiepingshuis; torengebouw; hoog bouwwerk; hoogbouw; silo; [i.h.b.] kantoorflat; [oneig.] gebouw; [Belg.N.; niet alg.] building; (2) rekening; bewijs; nota; (3) [geldw.] wissel
交互計算kougokeisan rekening-courant; lopende rekening; conto corrente
付けtsuke (1) rekening; factuur; (2) koop op krediet; op de pof; (3) [kabuki] ratelslag; (4) toebehoren; accessoires; hulpstukken; (5) [go] contact met een steen van de tegenspeler; (6) excuus; smoes; (7) brief; (8) lot; geluk; (9) [kettingdicht; haikai] aanhechting; (10) […~] aanbrenging; vastgelegd; (11) [~…] aangebracht; uitwendig; [~髭] vals; nep-; (12) […~] gewoon te …; geregeld …; meestal …
dai (1) tijd; generatie; [meton.] regeerperiode; regeringstijd; regering; bewind; beheer; (2) vervanging; substitutie; vervanger; compensatie; (3) plaatsvervanger; plaatsvervuller; remplaçant; substituant; substituut; opvolger; (4) prijs; waarde; kosten; tarief; -geld; -rekening; -nota; (5) [geol.] era; hoofdtijdperk van de geologische tijdschaal; (6) [Chin.gesch.] Daì [streek in het grensgebied van de huidige provincies Héběi 河北 en Shānxī 山西]; (7) [Chin.gesch.] Daì [door Tuòbá Yīlú 拓跋猗盧 gestichte Xiānbēi 鮮卑-staat (315-376)]; (8) dai [landmaat van 1; 50 tan 段 (± 1.188 m²)]; (9) -ste; -de [rangtelwoordelijk suffix voor leiders en regeerders]; (10) [benaderende aanduiding van een periode of leeftijd]; (11) [adressering] ten behoeve van …; [afk.] t.b.v. …; (a) vervanging; aflossing; assistent-; adjunct-; vervangend; waarnemend; loco-; (b) ruilmiddel; prijs; (c) generatie; regeerperiode; (d) historische periode; tijdperk; de jaren …; de …-er jaren; (e) tienjarige periode; decennium; -tiger; -tigjarige
借りkari (1) schuld; verplichting; lening; iets dat geleend is; verschuldigd bedrag; rekening; (2) debetzijde; debetkolom; (3) verschuldigdheid; schuldplichtigheid
勘定kanjou (1) telling; calculatie; rekening ; (2) rekening; (3) afhandeling van rekeningen; betaling van facturen; (4) beschouwing; overweging
勘定口座kanjoukouza [boekh.] rekening; conto
勘定書kanjougaki rekening; bon
口座kouza (1) rekening; conto; (2) depositorekening; (3) girorekening
当座勘定touzakanjou rekening-courant; lopende rekening
当座預金touzayokin [geldw.] lopende rekening; rekening-courant; bankrekening; conto corrente; salarisrekening; privérekening; [Belg.N.] zichtrekening
愛想aiso (1) vriendelijkheid; minzaamheid; voorkomendheid; heusheid; (2) compliment; beleefdheidsbetuiging; loftuiting; [fig.] pluim; (3) versnapering; spijs; drank waarmee men iem. onthaalt; onthaal; traktatie; (4) rekening; bon
愛想尽かしaisozukashi (1) het opraken van goodwill; welwillendheid; [i.h.b.] hatelijkheid; venijnigheid; (2) rekening; bon
払いharai (1) betaling; vereffening; voldoening; afrekening; (2) [meton.] rekening; (3) het vegen; opruiming; ruiming; verwijdering; het wegruimen; [m.b.t. hitte] verdrijving; (4) [m.b.t. calligrafie] vegende beweging bij het zetten van de laatste pennenstreek van een kanji; veegstreek
料金ryoukin prijs; kosten; schuld; tarief; tol; geld; rekening; leges
san (1) wichelstaafje; (2) rekenstaafje; (3) rekening; het rekenen; telling; (4) rekenraam; telraam; (a) tellen; rekenen; calculatie; rekenmethode; (b) berekening; overweging
算用sanyou (1) berekening; uitrekening; becijfering; telling; telwerk; rekening; calculatie; rekenkunde; (2) afhandeling van rekeningen; betaling van facturen; afrekening; vereffening; voldoening; afdoening; verrekening; (3) inschatting; schatting; raming; begroting; becijfering
算盤 ; 十露盤 ; 珠盤soroban (1) telraam; rekenraam; abacus; (2) [fig.] rekening; telling; [i.h.b.] berekening; [i.h.b.] calculatie
請求書seikyuushyo rekening; factuur
預金口座yokinkouza [fin.] depositorekening; rekening
ACeeshii (1) [Am.pol.] Ad Council; (2) rekening-courant; lopende rekening; (3) [comp.] analoge computer; (4) [elektr.] wisselstroom; wisselspanning
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.48 sec. jiten.nl: 11 treffers, warandict: 23 treffers (zoekopdracht: 'rekening', strategie: exact). 
2005-2023