日蘭辭典+

13 resultaten voor ‘sedert’
日蘭辭典 (trefwoord)
arekkiriあれっきり
bw. al; daarmee uit; sindsdien; sedert. ¶ 持って居るのはあれっきりだ dat is al wat ik heb. ¶ あれっきり參りません sedert (又は sindsdien) is hij nooit meer gekomen. ¶ あれっきりで他にはない daarmee is het uit; dat is al.
arenariあれなり
bw. (1) [其の儘] zooals het is. (2) [あれっきり] sedert; sindsdien.
karaから
vz. (1) [分離] van; uit. (2) [より] van. (3) [出所] van; uit. (4) [起源] met; van. (5) [通過の意] langs (bw.); door; via. (6) [原料, 材料] van; uit; met. (7) [時] sinds; sedert; van; om. (8) [方角] in. (9) [原據] van uit. (10) [から] door; van. vw. (11) [原因] omdat; vz. door; ten gevolge van. (12) [距離] van. ¶ 上から van boven. ¶ から van den morgen tot den avond; den geheelen dag. ¶ 此の見地からすれば van dit standpunt bezien. ¶ 病氣だから wegens ziekte. ¶ 子供の時から sinds zijn jeugd. ¶ 九時から始まります het begint om negen uur. ¶ それはから出來てゐる dit is van ijzer gemaakt. ¶ 火事はどこから出たのか waar is de brand begonnen?
yoriより
vz. (1) [から] van; sedert; sinds. vw. (2) [比較] dan. ¶ より van nu af aan. ¶ より買ふ iets van iemand koopen. ¶ より二十まで van tien tot en met twintig. ¶ を出てより sinds wij uit het vaderland zijn weggegaan. ¶ よりビール好む meer van bier houden dan van ‘‘sake.’’ ¶ これより入るからず verboden toegang.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <sedert>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
からしてkarashite (1) […~] sedert; sinds; na; (2) […~] in de eerste plaats; vooreerst; in 't bijzonder; nota bene; uitgerekend; neem nu; alleen al; (3) […~みると] [partikel dat de grond tot een oordeel aangeeft] op grond van; (4) […~] [redengevend partikel] omdat; wegens; daar; vermits
きりkiri (1) […~] [partikel dat begrenzing; afperking uitdrukt] enkel; slechts; alleen; uitsluitend; de hele tijd; (2) […~…ない] [partikel dat een finaliteit uitdrukt] de laatste keer dat; sedert; sinds; van … af; (3) […~…ない] [partikel dat exclusiviteit; een maximum uitdrukt] niet meer dan
よりyori (1) [form. partikel dat een beginpunt aanduidt] van; vanaf; vanwege; van … af (aan); met ingang van; uit; vanuit; sinds; sedert; (2) [partikel dat een referentiepunt aanduidt waarmee vergeleken wordt] dan; behalve; buiten
予て ; 兼ねてkanete (1) in afwachting van; in het vooruitzicht van; met het vooruitzicht op; (2) sedert; van … dagen tevoren; (3) maar gauw; snel; (4) reeds; tevoren; vooraf; bij voorbaat; (5) al een tijdje; al lang; (6) vroeger; eerder; voorheen; voordien; (7) tevens; tegelijk; tegelijkertijd; terzelfder tijd
i (a) sedert; vanaf; (b) door gebruik te maken van; met behulp van; via; aan de hand van; door middel van; middels
以来irai (1) voortaan; in het vervolg; van nu af; van nu af aan; (2) [na woorden die verwijzen naar gebeurtenissen in het verleden of naar een punt in het verleden] sinds; sedert; na; vanaf
go (1) vervolgens; daarna; (2) sindsdien; sedertdien; sinds die tijd; (3) na ~; achter ~; (4) in minder tijd dan ~; binnen ~; (5) sinds ~; sedert ~
此の方 ; この方 ; 以来konokata (1) deze persoon; deze heer; deze dame; deze jongeheer; deze jongedame; (2) sinds; sedert; vanaf; (3) hij; (4) zij; ze
此方konata (1) hier; hierheen; (2) jij; je; (3) sedert; sinds; vanaf; (4) tevoren; eerder; (5) hij; zij; deze; (6) ik
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.49 sec. jiten.nl: 4 treffers, warandict: 9 treffers (zoekopdracht: 'sedert', strategie: exact). 
2005-2023