日蘭辭典+

26 resultaten voor ‘slechts’
日蘭辭典 (trefwoord)
dake
(だけ) bw. (1) [ばかりのみ] alleen maar; slechts; niet meer dan. (2) [相當價値] ter waarde van; een hoeveelheid van; ten minste (少なくも). (3) [程度、範圍] zoo ver als......; hoe meer ...... hoe meer (……すれば其れ). ¶ のペンは是か zijn dit al de pennen uit de doos? ¶ 今度は勘辨してやる voor dezen keer zal ik het door de vingers zien. ¶ 三切手を三下さい geef mij voor drie yen postzegels van drie cent ¶ 彼は知らせねばならぬ hij althans dient te worden ingelicht. ¶ 自由愛する壓世を憎む hij haat verdrukking evenzeer als hij de vrijheid liefheeft. ¶ 高ければ高いよくなる hoe duurder het is hoe beter de kwaliteit. ¶ 軍人zooals een goed soldaat betaamt.
bakariばかり
(許り、ばっかり) bw. (1) [凡そ] ongeveer; omstreeks. (s) [のみ] slechts; alleen maar; niet meer dan. (3) [やっと] nu; juist. (4) [さも] als of. (5) [殆んど] bijna; nagenoeg. ¶ 三年許り以前 een jaar of drie geleden. ¶ 一千圓許り ongeveer duizend yen. ¶ あの人にばかり話した ik het het alleen maar aan hem verteld. ¶ ばかりでなく niet alleen ...... maar. ¶ 英語ばかりでなく佛語も話す hij spreekt niet alleen Engelsch maar ook Fransch.
tada
(ただ、唯、徒、但、常) bw. (1) [單に] alleen maar; slechts. (2) [排他的に] uitsluitend. (3) [無駄に] te vergeefs. (4) [無代] voor niets; om niet; gratis. ¶ 只の enkel; uitsluitend; (無料な) vrij; gratis; gewoon (通常の). ¶ ただ一つの eenig. ¶ 徒人 een gewone man. ¶ 唯の一夜に in een enkelen nacht.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <slechts>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
きりkiri (1) […~] [partikel dat begrenzing; afperking uitdrukt] enkel; slechts; alleen; uitsluitend; de hele tijd; (2) […~…ない] [partikel dat een finaliteit uitdrukt] de laatste keer dat; sedert; sinds; van … af; (3) […~…ない] [partikel dat exclusiviteit; een maximum uitdrukt] niet meer dan
しかshika […~] slechts; enkel; alleen maar
たったtatta slechts; alleen (maar); (nog) maar; enkel; niet meer dan
だけdake (1) […~] [drukt mate; omvang uit] wel; maar liefst; zoveel als; (2) […~] [drukt gepastheid uit]; (3) […~] [drukt beperking uit] enkel; alleen; slechts; maar; niet meer dan; niets dan
ついtsui (1) onwillekeurig; onbewust; onopzettelijk; onbedoeld; spontaan; vanzelf; zomaar; (2) buiten z'n wil (om); ongewild; per ongeluk; per abuis; tegen beter weten in; zijns ondanks; (3) pas; vlak; slechts
のみnomi (1) [drukt beperking uit] enkel; alleen; alleen maar; slechts; puur; (2) [drukt bijzondere nadruk uit]; (3) [drukt in zinsfinale positie een concluderende uitspraak met gevoelsnadruk uit] maar; louter; gewoon; niets dan
ばかしbakashi (1) [drukt een vage maat uit] zo'n; zowat; ongeveer; omtrent; (2) [drukt beperking uit] enkel; slechts; (3) […た~] [drukt uit dat een handeling er kort geleden opzit] pas; net; zonet; zo-even; zojuist; daarnet
ばっかしbakkashi [spreekt.] [drukt beperking uit] enkel; slechts; louter
ほどhodo (1) […~] [duidt een globale hoeveelheid; mate; benadering aan] zo'n; zo wat; ongeveer; circa; om en bij; omtrent; rond de; … of zo; (2) […~] [duidt een hoedanigheid aan] zodanig dat; in die mate dat; zo … dat; zo … als; genoeg om te; (3) […~…ない] [duidt een referentiebasis aan]; (4) […ば…ほど] [duidt een proportioneel verband aan] hoe …-er; hoe …-er; (5) […~] [duidt een begrenzing aan] enkel; slechts
made (1) […~] [duidt het punt aan tot waar iets reikt; grenst] tot; totdat; tot aan; tot … toe; voordat; (2) […~] [duidt een mate; benadering aan] tot zover; à; (3) […~] [drukt beperking uit] enkel; alleen; slechts; maar; niet meer dan; niets dan; (4) […~] [duidt een extreem voorbeeld aan] zelfs; (5) […~] [duidt bevestiging of nadruk aan]
オンリーonrii (1) [Jap.gesch.] prostituee die ten tijde van de Amerikaanse bezetting met slechts één specifieke buitenlandse klant betrekkingen onderhield; (2) slechts; alleen maar; enkel
一つ ; 1つhitotsu (1) één; eentje; [per] stuk; (2) enkel ~; slechts ~; alleen ~; [met negatie] zelfs geen ~ [suffix dat het voorafgaande substantief beperkt of beklemtoont]; (3) één en hetzelfde; één en dezelfde; een geheel; iets eenders; (4) ten eerste; primo; om te beginnen [gebruikt bij het opgeven van één uit meerdere alternatieven]; (5) eens (even); eens (effen); (6) alstublieft; alsjeblieft [als lichte aandrang bij een verzoek]
一介ikkai (1) [~の] slechts; alleen maar; niet meer dan; enkel; louter en alleen; (2) [~の] onbeduidend; onbetekenend; onbelangrijk; onaanzienlijk; simpel; eenvoudig
僅か ; 纔かwazuka (1) weinig; wat; beetje; schijntje; ietsje; luttel; greintje; ietwat; enigermate; enigszins; (2) gering; klein; licht; schaars; karig; amper; nauwelijks; maar net; ternauwernood; (3) krap; nauw; eng; (4) slechts; maar; enkel
単にtanni slechts; alleen (maar); maar; enkel; louter; zonder meer; niet meer dan; niets dan; simpelweg; eenvoudigweg; blotelijk
soku (1) slechts; niets dan; niet meer of minder dan; noch min noch meer; komt neer op; staat gelijk met; (2) meteen; onmiddellijk; dadelijk; zo; gelijk; direct; terstond; ogenblikkelijk; onverwijld; à la minute
唯のtadano (1) slechts; louter; enkel; maar; alleen (maar); (2) gewoon; alledaags; normaal; algemeen; gebruikelijk; doodgewoon; niet bijzonder; gangbaar; banaal; triviaal; modaal; doorsnee; ordinair; (3) gratis; kosteloos; vrij
唯 ; 只 ; 常 ; 徒tada (1) enkel; uitsluitend; puur; zuiver; enig; [inform.] enigst; (2) slechts; louter; enkel; maar; alleen (maar); (3) zo maar; zonder meer; zonder reden; (4) alleen; maar; echter; het enige is; dat; (5) gewoon; alledaags; normaal; algemeen; gebruikelijk; doodgewoon; niet bijzonder; gangbaar; banaal; triviaal; modaal; doorsnee; ordinair; (6) gratis; kosteloos; zonder kosten; vrij; voor niets; belangeloos; franco; [i.h.b.] ongestraft; [i.h.b.] straffeloos
gai schade; aantasting; kwaad; nadeel; afbreuk; leed; injurie; euvel; iets pernicieus; iets verderfelijks; slechts; kwalijks; kwade; funeste invloed
本のhonno slechts; maar; enkel; louter; niet meer dan
許りbakari (1) […~] [drukt een beperking; begrenzing uit] slechts; alleen maar; enkel; (2) […~] [drukt een benadering uit] zo'n …; zowat …; ongeveer …; omtrent …; rond de …; om en bij de …; … of zo; (3) […たばかりに] [drukt met nadruk een reden uit] door; wegens; (4) […(ぬ/ん)ばかり] [drukt een toestand uit die elk moment kan gebeuren] op het punt …; (5) […たばかり] [drukt een handeling uit die pas voltooid is] net; pas; juist; (6) […とばかり/とばかりに] [drukt een beklemtoning uit]
軈て; 頓てyagate (1) spoedig; gauw; snel; weldra; aldra; alras; dra; binnenkort; eerdaags; binnen afzienbare tijd; in korte tijd; in de naaste toekomst; in de nabije toekomst; in het verschiet; op korte termijn; vandaag of morgen; het duurt niet lang of; eerlang; eerstdaags; een dezer dagen; te zijner tijd; t.z.t.; mettertijd; ter bestemder tijd; (2) bijna; nagenoeg; (wel)haast; vrijwel; zo goed als; praktisch; zowat; schier; bijkans; (3) niet meer dan; niets dan; slechts; tenslotte; uiteindelijk; op de keper beschouwd; per slot van rekening; per slot
高がtakaga hoogstens; hooguit; op z'n best; slechts; louter; enkel; alleen maar; niet meer dan
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.49 sec. jiten.nl: 3 treffers, warandict: 23 treffers (zoekopdracht: 'slechts', strategie: exact). 
2005-2023