日蘭辭典+

42 resultaten voor ‘snel’
日蘭辭典 (trefwoord)
hayai早い
(速い、疾い、捷い) bn. snel; vlug; spoedig; prompt; vroeg. ¶ 早いが in ’t kort gezegd. ¶ 仕事が早い vlug zijn werk doen. ¶ が早い hard kunnen loopen. ¶ 進步が早い snelle vorderingen maken; vlug vooruitkomen. ¶ 一刻も早いがよい hoe eerder hoe beter. ¶ 東京火事早い in Tokyo komt dikwijls brand voor. ¶ 君は朝は早いか sta je gewoonlijk vroeg op? ¶ 林檎もいでは早過ぎる het is nog te vroeg om appels te plukken.
ashibayano足早の
bn. snel; vlug; hard.
assarishitaあっさりした
bn. net; eenvoudig; licht. ¶ あっさりした食事 eenvoudig eten; lichte maaltijd; burgerpot. ¶ あっさりした家 een net huisje. ¶ あっさりした繪 een eenvoudig schilderijtje. ¶ あっさりした een gedekte kleur; een niet opvallende kleur. ¶ あっさりと言ふ rondweg zeggen; ronduit zeggen.
kyūsoku急速
zn. snelheid v.; vlugheid v. ¶ 急速の snel; vlug.
SUPPLEMENT (trefwoord)
kyū
(na-adj) (1) plotseling; plots; opeens; onverwacht. ¶ 急にがブレーキをかけたので、フロントガラスにをぶつけた。 Kyū ni kare ga burēki wo kaketa no de, furontogurasu ni atama wo butsuketa. Omdat hij plotseling op de rem trapte stootte ik mijn hoofd tegen het voorraam. ¶ 急な客が来たので、そのテレビ番組が見れなかった。 Kyū na kyaku ga kita no de, sono terebi bangumi ga mirenakatta. Omdat ik onverwacht bezoek had kon ik dat programma niet kijken. (2) urgent; dringend. ¶ 急な用事〔急用〕が出来て、パーティに行けなくなった。ごめんなさい。 Kyū na yōji [kyūyō] ga dekite, pāti ni ikenaku natta. Omdat zich een urgente zaak voordeed kon ik niet naar het feestje gaan. ¶ この事態は急を要する Kono jitai wa kyū wo yōsuru De situatie is urgent. ¶ これは急を要する事態だ。 Kore wa kyū wo yōsuru jitai da. Dit is een urgente situatie. (3) snel; woest (water). ¶ 急なで泳ぐのは大変危険だ。 Kyū na kawa de oyogu no wa taihen kiken da. Het is enorm gevaarlijk om in een snelstromende rivier te zwemmen. ¶ 彼女は急に老け込んできた。 Kanojo wa kyū ni fukekonde kita. Ze werd snel oud. (4) steil (helling); scherp (bocht). ¶ 急な坂 Kyū na saka. Een steile helling; Een plotse daling. ¶ 道路はそこで急な右カーブになっている。 Dōro wa soko de kyū na migi kābu ni natte iru. De weg maakt daar een scherpe bocht naar rechts. (TTC) (yamasv)
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <snel>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
いち早くichihayaku meteen; onmiddellijk; prompt; onverwijld; dadelijk; zonder uitstel; snel
けろりとkerorito (1) alsof er niets gebeurd was; doodgemoedereerd; doodleuk; doodkalm; kalmweg; onaangedaan; doodbedaard; (2) [~治る] snel; volledig herstellen; [~忘れる] volledig; glad; straal; compleet vergeten
さっさとsassato vlug; gauw; snel; rap; gezwind; spoedig; [arch.] vaardig
どしどしdoshidoshi (1) stampend; dreunend; (2) snel opeenvolgend; de één na de ander; hand over hand; alsmaar door; snel achter elkaar; vlot; vrijelijk; ongeremd; terstond; snel; vlug; schielijk; grif; zonder aarzelen; [arch.] gezwind; (3) in groten getale; in grote aantallen; hoeveelheden; talrijk; overvloedig; in overvloed; volop; (4) lustig; ijverig; flink; noest; vlijtig; voortvarend
ばたばたbatabata (1) kletterend; pletsend; (2) klapwiekend; klappend; klepperend; fladderend; wapperend; klapperend; flapperend; (3) stampend; luidruchtig; (4) snel; vlug; fluks; op een drafje; (5) snel achter elkaar; vlak na elkaar; in snelle opeenvolging; met korte tussenpozen; een voor een; de een na de andere; (6) hectisch; druk; onrustig; gehaast; holderdebolder; halsoverkop; (7) [volkst.] motor; driewielige motorfiets
予て ; 兼ねてkanete (1) in afwachting van; in het vooruitzicht van; met het vooruitzicht op; (2) sedert; van … dagen tevoren; (3) maar gauw; snel; (4) reeds; tevoren; vooraf; bij voorbaat; (5) al een tijdje; al lang; (6) vroeger; eerder; voorheen; voordien; (7) tevens; tegelijk; tegelijkertijd; terzelfder tijd
何時しかitsushika (1) [~と] gauw; snel; spoedig; ongemerkt; onopgemerkt; zonder het te merken; voor je het weet; voor je er erg in had; kreeg; (2) na verloop van tijd; op den duur; mettertijd; gaandeweg; allengs; (3) ooit; op zeker moment; wie weet wanneer; (4) [~…ない] nooit; nimmer; nimmermeer; (5) overijld; overhaast; al te haastig
俊敏shyunbin schrander; slim; vinnig; pienter; scherpzinnig; scherp; behendig; bijdehand; gevat; vlug; snel; vlot van begrip; alert
即答sokutou prompt; spoedig; direct; snel; onmiddellijk antwoord
呆気なくakkenaku (maar) al te gauw; vroeg; snel; plots; veel vroeger dan verwacht
喘ぐaegu (1) hijgen; naar adem snakken; naar lucht happen; puffen; zwaar; gejaagd; snel; sterk ademhalen; zuchten; zwoegen; oefen; [gew.] hechten; [gew.] hijmen; [gew.] poesten; [gew.] poezen; (2) lijden (onder); te lijden hebben; sukkelen; zuchten; gebukt gaan; worstelen (met); zwoegen
安産するanzansuru voorspoedig; snel; pijnloos bevallen
kai (1) welbevinden; genoegen; behagen; genot; plezier; (a) aangenaam; fijn; (b) snel; (c) scherp; (d) ziekteherstel
急なkyuuna (1) dringend; urgent; spoedeisend; acuut; (2) plots; plotseling; onverhoeds; abrupt; schielijk; (3) steil; sterk hellend; (4) scherp; (5) snel; vlug; rap; gezwind; haastig
急速kyuusoku (1) snelheid; vlugheid; (2) snel; vlug
急速にkyuusokuni vlug; snel; rap; ras; haastig; schielijk; met spoed; spoedig; prompt; [form.] gezwind; [form.] fluks; [muz.] presto; [muz.] allegro
手っ取り早いtettoribayai (1) eenvoudig; simpel; (2) vlug; snel; prompt; vlot; behendig; fluks
bin (1) snel; vlug; (2) gevat; ad rem; (a) snel; vlug; (b) gevat; ad rem
敏速なbinsokuna prompt; vlug; vlot; snel; rap; grif
早々sousou (1) [~に] snel; gauw; met spoed; haastig; gehaast; inderhaast; onmiddellijk; terstond; prompt; dadelijk; meteen; zo snel mogelijk; (2) zodra; meteen als; direct na; niet lang na; nog maar pas; goed en wel
早々hayahaya rep je wat; komaan; snel; haast je
早々hayabaya (1) [~と] snel; gauw; vlug; rap; direct; meteen; prompt; met spoed; terstond; fluks; (2) [~と] vroeg; intijds; bijtijds; vroegtijdig
早くhayaku (1) vlug; gauw; snel; rap; met spoed; spoedig; haastig; (2) spoedig; binnen korte tijd; op korte termijn; meteen; terstond; dadelijk; onmiddellijk; ogenblikkelijk; (3) vroeg; vroegtijdig; op jeugdige leeftijd; op jonge leeftijd
暴落するbourakusuru snel; sterk; plotseling; scherp dalen; ineenstorten; kelderen; vallen; snel zakken; (naar beneden) duiken; (naar beneden) duikelen; in een vrije val raken; terechtkomen
素早いsubayai snel; vlug; rap; gezwind; alert; prompt; [arch.] vaardig
素早くsubayaku snel; vlug; rap; gezwind; alert; prompt; [arch.] vaardig
至急のshikyuuno dringend; spoedeisend; urgent; spoed-; snel-; express-
足早ashibaya (1) snel; rap; vlug ter been; snelvoetig; lichtvoetig; gezwind; (2) snel; rap; vlug in het varen; snelvarend
足早にashibayani snelvoetig; lichtvoetig; snel; gezwind; haastig; met vederlichte; lichte; kwieke; verende; vaste tred; met rasse schreden; in een stevige draf; in een stevig tempo; met gezwinde pas; met een behoorlijke gang
軈て; 頓てyagate (1) spoedig; gauw; snel; weldra; aldra; alras; dra; binnenkort; eerdaags; binnen afzienbare tijd; in korte tijd; in de naaste toekomst; in de nabije toekomst; in het verschiet; op korte termijn; vandaag of morgen; het duurt niet lang of; eerlang; eerstdaags; een dezer dagen; te zijner tijd; t.z.t.; mettertijd; ter bestemder tijd; (2) bijna; nagenoeg; (wel)haast; vrijwel; zo goed als; praktisch; zowat; schier; bijkans; (3) niet meer dan; niets dan; slechts; tenslotte; uiteindelijk; op de keper beschouwd; per slot van rekening; per slot
迅速jinsoku snel; rap; vlug; gezwind; prompt; spoedig
速い ; 疾い ; 捷いhayai vlug; snel; rap; gezwind; gauw; schielijk; spoedig [antwoord enz.]; prompt; [m.b.t. snelheid] hard
速やかsumiyaka prompt; onmiddellijk; direct; snel; gauw; vlug; spoedig; rap; ras; schielijk; gezwind
速やかなsumiyakana prompt; onmiddellijk; direct; snel; gauw; vlug; spoedig; rap; ras; schielijk; gezwind
速やかにsumiyakani prompt; onmiddellijk; direct; snel; gauw; vlug; spoedig; rap; ras; schielijk; onverwijld; zonder verlet; uitstel; terstond; dadelijk; met spoed; meteen; subiet; aanstonds; acuut; [form.] fluks
頭の回転の早いatamanokaitennohayai snel; vlug; slim; rad; [Belg.N.] rap; bijdehand; schrander; snugger; pienter; snedig; alert; wakker; spits; scherp; scherpzinnig; intelligent; ad rem; [arch.] vaardig
颯とsatto (1) snel; rap; vlug; gezwind; gauw; (2) plotseling; plots; ineens; opeens; (3) simpel; eenvoudig
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.5 sec. jiten.nl: 5 treffers, warandict: 37 treffers (zoekopdracht: 'snel', strategie: exact). 
2005-2022