日蘭辭典+

26 resultaten voor ‘stellig’
日蘭辭典 (trefwoord)
tekkiriてっきり
bw. stellig; zeker.
dōshiteどうして
bw. (1) [如何樣にして] hoe?; op welke wijze. (2) [何故] waarom?; op welken grond? ¶ どうしてhoe het ook zij; in elk geval; wat men ook doet. ¶ どうしても………せぬ in geen geval; stellig niet.
sazo
(さぞ) bw. (1) [大に] zeer; hoe zeer. (2) [定めし] inderdaad; stellig. ¶ 嘸 …… でせう ongetwijfeld; zeker; naar ik vertrouw. ¶ 嘸御喜びでせう wat zul je blij zijn.
SUPPLEMENT (trefwoord)
tekkiriてっきり
bw. (spreektaal) een stellige verwachting; gebruikt wanneer een aanname tegen verwachting in niet uitkomt (gewoonlijk in een zin met vormen van ‘ik dacht’ als 思ってた of 思いこんでた). ¶ てっきり日本語が話せると思ってた。 Tekkiri, kare wa nihongo ga hanaseru to omotte ta. Ik dacht dat hij Japans kon. ¶ てっきり今日彼女誕生日だと思ってた。 Kyō ga kanojo no tanjōbi da to omotte ta. Ik zou zweren dat het haar verjaardag was vandaag. ¶ てっきりあなた我々といっしょに来られるものと思っていました。 Tekkiri anata ga wareware to issho ni korareru mono to omotte imashita. Ik had aangenomen dat je met ons mee zou komen. (TTC) (yamasv)
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <stellig>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
ずばりと zubarito (1) besluitvaardig; resoluut; doortastend; flink; vastberaden; zelfverzekerd; kordaat; beslist; gedecideerd; [veroud.] geresolveerd; stellig; eens en voorgoed; voor eens en altijd; voorgoed; definitief; (2) duidelijk; eerlijk; openhartig; oprecht; rechtuit; frank; recht voor z'n raap; zonder er doekjes om te winden; direct; op de man af; à bout portant; (3) bij het rechte eind; juist [geraden]
ずばり zubari (1) besluitvaardig; resoluut; doortastend; flink; vastberaden; zelfverzekerd; kordaat; beslist; gedecideerd; [veroud.] geresolveerd; stellig; eens en voorgoed; voor eens en altijd; voorgoed; definitief; (2) duidelijk; eerlijk; openhartig; oprecht; rechtuit; frank; recht voor z'n raap; zonder er doekjes om te winden; direct; op de man af; à bout portant; (3) bij het rechte eind; juist [geraden]
如何にも ikanimo (1) in elk opzicht; enorm; extreem; uiterst; verschrikkelijk; zeer; erg; hoogst; absoluut; totaal; (2) werkelijk; waarlijk; voorwaar; voorzeker; echt; helemaal; door en door; precies; inderdaad; exact; zegt u dat wel; zoals u zegt; dat ben ik helemaal met u eens; volkomen gelijk; nou en of; reken maar; klopt; heel juist; (3) hoe dan ook; op welke wijze ook; hoe het ook zij; vast en zeker; welzeker; ongetwijfeld; beslist; stellig; (4) net alsof; als het ware; onmiskenbaar; duidelijk; niet mis te verstaan; (5) liefst; bij voorkeur
実に jitsuni (1) echt; werkelijk; waarlijk; inderdaad; daadwerkelijk; stellig; in werkelijkheid; waarheid; heus; voorwaar; [form.] voorzeker; (2) werkelijk; zowaar
絶対 zettai absoluut; volstrekt; honderd procent; geheel; totaal; volkomen; stellig; beslist; ; iets absoluuts; absoluutheid; [attr.] absoluut; [attr.] volstrekt; [attr.] totaal; [attr., fig.] soeverein; [attr., fil.] categorisch; [attr., m.b.t. gebod] onvoorwaardelijk
絶対的 zettaiteki absoluut; volstrekt; honderd procent; geheel; totaal; volkomen; stellig; beslist; [fig.] soeverein; [fil.] categorisch; [m.b.t. gebod] onvoorwaardelijk
絶対的に zettaitekini absoluut; volstrekt; honderd procent; geheel; totaal; volkomen; stellig; beslist; [fig.] soeverein; [fil.] categorisch; [m.b.t. gebod] onvoorwaardelijk
是非とも zehitomo zeker; vooral; welzeker; per se; absoluut; echt; beslist; stellig; bepaald; wel degelijk; zonder mankeren; wis en zeker; met alle geweld; koste wat het kost; tot elke prijs; coûte que coûte; wat er ook gebeure; ten koste van alles; parforce
是非 zehi op de een of andere wijze; manier; hoe dan ook; in elk geval; in allen gevalle; enigerwijs; zeker; vooral; welzeker; echt; absoluut; werkelijk; stellig; bepaald; wel degelijk; heus; zonder mankeren; wis en zeker; in elk geval; op eerlijke of oneerlijke wijze; per se; alleszins; koste wat het kost; tot elke prijs; ten koste van alles; coûte que coûte; parforce; noodzakelijkerwijs; het moet en het zal; ; goed en [of] kwaad; het juiste of het verkeerde; juistheid; geschiktheid; gepastheid; het voor en het tegen; de voor- en nadelen; de deugden en gebreken; de argumenten voor en tegen; de baten en lasten; plussen en minnen
確か tashika (1) zeker; vaststaand; positief; afdoend; gewis; verzekerd; onomstotelijk; onweerlegbaar; ontegenzeglijk; ontwijfelbaar; onmiskenbaar; onbetwistbaar; pertinent; (2) betrouwbaar; te vertrouwen; geaccrediteerd; gewaarborgd; solide; gedegen; authentiek; onfeilbaar; nimmer falend; feilloos; (3) [i.c.m. 頭, 気 e.d.] gezond; o.k.; degelijk; wel; in orde; (4) exact; precies; juist; nauwkeurig; ; (1) zeker; beslist; vast (en zeker); stellig; natuurlijk; inderdaad; toegegeven; ongetwijfeld; met zekerheid; zonder twijfel; naar alle waarschijnlijkheid; gegarandeerd; voorwaar; welzeker; zonder mankeren; [form.] voorzeker; weliswaar; (2) als ik (het) me goed herinner; als ik het wel heb; ik geloof; meen; denk; ik maak me sterk
断固たる dankotaru vastberaden; resoluut; ferm; flink; kordaat; onwrikbaar; gedecideerd; stellig; beslist; vastbesloten
断固として dankotoshite ferm; flink; kordaat; resoluut; vastberaden; gedecideerd; vastbesloten; geheid; met beslistheid; daadkrachtig; decisief; stellig
断然 danzen (1) beslist; bepaald; stellig; resoluut; ferm; gedecideerd; (2) verreweg; verre; veel; veruit
正しく masashiku zeker; met zekerheid; ongetwijfeld; beslist; stellig; gegarandeerd; zonder meer; onbetwijfelbaar
違いない chigainai er is geen twijfel aan dat ~; beslist; stellig; zeker; ongetwijfeld; niet te miskennen; onmiskenbaar; buiten kijf; zonder (enige) twijfel; zonder meer; niet aan twijfel onderhevig; ervan overtuigd dat; er absoluut zeker van dat; het staat vast; dat; het lijdt geen twijfel; dat
きっぱりと kipparito (1) kordaat; ronduit; stellig; beslist; uitdrukkelijk; resoluut; (2) helemaal; volledig; compleet; eens en voorgoed; definitief
確実に kakujitsuni zeker; stellig; vast; vast en zeker; beslist; met zekerheid; voorzeker; ongetwijfeld
必然的 hitsuzenteki onvermijdelijk; onontkoombaar; onafwendbaar; onontwijkbaar; onvoorkoombaar; zeker; gewis; stellig; noodwendig; noodzakelijk
必定 hitsujou zeker; gewis; gegarandeerd; ; vast; zeker; stellig; beslist; ongetwijfeld; zonder enige twijfel; gegarandeerd; onvermijdelijk; noodzakelijkerwijze; ; [boeddh.] avaivartika [= stadium van waaruit geen terugval tot de reïncarnatie-cyclus is]
必然 hitsuzen onvermijdelijk; onontkoombaar; onafwendbaar; onontwijkbaar; onvoorkoombaar; zeker; gewis; stellig; noodwendig; noodzakelijk
必然的に hitsuzentekini noodzakelijk; noodzakelijkerwijs; noodzakelijkerwijze; per se; per definitie; noodwendig; natuurlijkerwijs; natuurlijkerwijze; uit de aard der zaak; onvermijdelijk; onontkoombaar; onvoorkoombaar; onontwijkbaar; onafwendbaar; zeker; gewis; stellig
明らかに akirakani (1) duidelijk; goed waarneembaar; zichtbaar; kennelijk; manifest; expliciet; uitgesproken; (2) ongetwijfeld; zeer zeker; onmiskenbaar; ontegenzeglijk; ontwijfelbaar; klaarblijkelijk; evident; zonder twijfel; zonder meer; stellig
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.39 sec. jiten.nl: 4 treffers, warandict: 22 treffers (zoekopdracht: 'stellig', strategie: exact). 
2005-2019