日蘭辭典+

68 resultaten voor ‘steun’
日蘭辭典 (trefwoord)
ato-oshi後押
(後押し) zn. (1) [後授] steun m.; hulp v. (2) [煽動] aanstoken o. (3) [] steun m.; helper m.; aanstoker m.; duwer (車の) m.
chikara
zn. (1) [] kracht v. (2) [權] macht v.; invloed m. (3) [能力] bekwaamheid v.; vermogen o. (4) [效果] doeltreffendheid v.; doelmatigheid v. (5) [助] steun m. (6) [氣力] energie v.; geestkracht v. (7) [語勢] nadruk m.; klem v. ¶ の及ぶ限り naar zijn beste vermogen. ¶ に任せて uit alle macht. ¶ 人のになる iemand tot steun zijn. ¶ を籠めて言ふ met nadruk zeggen. ¶ を落す den moed verliezen. ¶ 之にを得て hierdoor aangemoedigd. ¶ 不滅 behoud van arbeidsvermogen. ¶ calorische energie.
tasuke
(助け) zn. hulp v.; steun m.; redding v. ¶ 助を呼ぶ om hulp roepen. ¶ 大に助となる tot grooten steun zijn; veel helpen. ¶ 助船 reddingboot.
sewa世話
zn. (1) [援助] hulp v.; bijstand m.; steun m. (2) [斡旋] dienst m.; bemiddeling v. (3) [世俗] dagelijksche leven o. ¶ 世話する helpen; bijstaan; steunen; dienst bewijzen; bemiddeling verleenen; zorgen voor. ¶ 大層御世話になる veel verplichting hebben; veel te danken hebben; veel verschuldigd zijn.¶ 子供の世話をする voor de kinderen zorgen. ¶ 世話のやける lastig. ¶ 人に世話をやかす iemand veel last bezorgen. ¶ 世話に砕ける duidelijke taal spreken. ¶ 世話huiselijk tooneel. ¶ 世話huiselijk drama. ¶ 世話なしの gemakkelijk; eenvoudig. ¶ 世話commissie; hulpcomité; tusschenpersoon. ¶ 世話女房 goede huisvrouw. ¶ 世話commissie; provisie. ¶ 世話やき bemoeial. ¶ 世話好 bemoeizucht; bemoeial (人). ¶ いらぬお世話だ ik heb je hulp niet noodig; bemoei je er niet mee.
ushiro
(ろ) zn. achterkant o. ¶ van achteren; achter. ¶ から van achteren. ¶ へ naar achteren. ¶ を顧みる omkijken. ¶ を見せる er van door gaan; zijn hielen laten zien. ¶ achterste; achter-. ¶ 車輪 achterwiel. ¶ achterpoot. ¶ 合せ rug aan rug; ruggelings. ¶ 楯 dekking in den rug; steun; ruggesteun. ¶ achterkant. ¶ 手に縛る handen op den rug binden.
hashira
zn. (1) [] paal v.; zuil v. (2) [支] steun m.; stut o. ¶ 時計 wandklok. ¶ 曆 scheurkalender; wandkalender.
sansei賛成
zn. goedkeuring v.; steun m. ¶ 賛成する ondersteunen; goedkeuren; meegaan met; accoord gaan met; voor stemmen. ¶ 賛成者 ondersteuner; voor stemmer.
SUPPLEMENT (trefwoord)
teishō提唱
(zn., suru-ww) (1) Het bepleiten [voorstellen; voorstaan; voorstellen; verdedigen; presenteren] van een zaak; voorstel; verdediging; presentatie. ¶ 提唱する teishōsuru [een zaak; iets] bepleiten; voorstaan; voorstellen; verdedigen; presenteren. ¶ 提唱者 teishōsha voorsteller; pleiter; verdediger; presentator. ¶ 彼の学説が初めて提唱されたは、それを信じなかった。 Kare no gakusetsu ga hajimete teishōsareta toki wa, dare mo sore wo shinjinakatta. Toen zijn theorie voor het eerst werd gepresenteerd vond die geen enkele steun. ¶ 電力不足対策のスーパークールビズとして、ポロシャツやアロハシャツの着用が提唱された。Denryokubusoku taisaku no sūpākūrubizu to shite, poroshatsu ya arohashatsu no chakuyō ga teishōsarete. In het kader van de Super Cool Biz maatregel voor het bestrijden van energietekorten werd het dragen van poloshirts en alohashirts [hawaïshirts] bepleit. [NB Cool Biz en later Super Cool Biz waren initiatieven van de Japanse overheid om bedrijven te stimuleren het mogelijk te maken om de airco op een lagere temperatuur zetten door werknemers zich luchtiger te laten kleden] (2) (a) Het uitleggen [verklaren; uiteenzetten; behandelen] van iets; uitleg; verklaring; uiteenzetting; lezing. (b) specifiek het uitleggen van de doctrines in Zenboeddhisme. ¶ 提唱する teishōsuru uitleggen; verklaren; behandelen; uiteenzetten. ¶ 禅家の提唱 Zenke no teishō Catechetische vraag voor meditatie in Zen.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <steun>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
お陰 ; 御陰okage (1) het iets verschuldigd zijn aan iemand; het in het krijt staan bij iemand; (2) gunst; begunstiging; vriendelijkheid; genade; beschermheerschap; de genade des hemels; (3) hulp; bijstand; assistentie; behulpzame invloed; (4) steun; ondersteuning
サポートsapooto (1) steun; ondersteuning; steunverlening; onderstand; (2) [i.h.b.] technische ondersteuning; [Belg.N.] dienst na verkoop
バックbakku (1) achtergrond; fond; (2) [m.b.t. stand voertuig] achteruit; (3) backing; steun; backer; supporter; [meton.] ruggensteun; (4) achterspeler; achterhoedespeler; verdediger; back; [sportt.] defensie; verdediging; (5) [tennis] backhand; backhandslag; (6) [zwemmen] rugslag; (7) tas; tasje; [i.h.b.] handtas; (8) Buck; Pearl [Amerikaans schrijfster; 1892-1973]
バックアップbakkuappu (1) steun; ondersteuning; (2) reserve; voorraad; noodvoorziening; (3) [comp.] back-up; back-upbestand; reservekopie
加担katan (1) hulp; ondersteuning; bijstand; steun; schraging; assistentie; steunverlening; (2) medewerking; deelname; betrokkenheid; engagement; (3) samenspanning; samenzwering; complot
助力joryoku hulp; steun; bijstand; ondersteuning; assistentie; medewerking; steunverlening
助成jojou bevordering; begunstiging; steun; ondersteuning; subventie; subsidiëring; sponsoring; promotie
助成josei bevordering; begunstiging; steun; ondersteuning; subventie; subsidiëring; sponsoring; promotie
協賛kyousan (1) instemming; toestemming; goedkeuring; steun; medewerking; samenwerking; (2) [旧帝国議会の] goedkeuring; sanctie; bekrachtiging
単身tanshin alleen; in z'n eentje; onvergezeld; zonder hulp; steun; apart; solo
取立てtoritate (1) inning; invordering; incasso; vordering; (2) bescherming; steun; begunstiging; patronage; (3) vers; pas geoogst; vers geplukt; vers gevangen
dai (1) hoog gebouw; toren; gebouw vanwaar men een mooi uitzicht heeft; belvedère; (2) [Jap.gesch.] censoraat; (3) [Chin.gesch.] ministerie; (4) plateau; plaat; blad; tafel; bank; onderstel; bed; onderstuk; verhoging; stellage; stander; standaard; statief; voetstuk; voet; steun; bok; schraag; ezel; sokkel; piëdestal; pedestal; basement; grondstuk; postament; platform; podium; optrede; estrade; [宝石の] montering; zetting; beslag; montuur; vatting; kas; (5) schenkblad; presenteerblad; dienblad; [meton.] etenswaar; maaltijd; (6) tableau van gerechten versierd met heilbrengende decoratie; (7) plat van geta waarop men loopt; (8) portier van een badhuis; badmeester; (9) draagbaar waarmee reizigers een rivier overgezet worden; (10) hoogvlakte; plateau; tafelland; hoogte; heuvel; (11) basis; grondslag; fundament; draagvlak; (12) [plantk.] onderstam (bij het enten); (13) kolf; handvat; (14) [scheepv.] langsligger; (15) [gokken] gespreide inzet; (16) [meetk.] afgeknotte piramide; kegel; (17) [meetk.] drager van een rechte; (18) [wisk.; functieleer] drager; (19) Dai [= hoogland op de Tōkaidō 東海道-route tussen Kanagawa 神奈川 en Hodogaya 程ケ谷]; (20) [maatwoord dat een vage leeftijds-; prijs- of tijdsaanduiding aangeeft] iets boven de …; tussen de … à …; iets meer dan …; een dikke …; in de …; [Belg.N.] kaap van …; (21) [maatwoord voor plateaus en meubelstukken]; (22) [maatwoord voor taarten en rond gebak]; (23) [maatwoord voor grote muziekinstrumenten]; (24) [maatwoord voor wagens; voertuigen; sleeën; liften]; (25) [maatwoord voor machines; apparaten; toestellen]; (26) [maatwoord voor gerechten in een kom; vaatwerk]; (27) [drukw.] [maatwoord voor katernen van 16 of 32 vellen]; (a) plateau; plaat; (b) basis; grondslag; (c) hoogvlakte; plateau; (d) hoogbouw; toren; (e) overheidsbureau; ministerie; hoge ambtenaar; (f) beleefdheidsterm voor de aangesprokene
右腕migiude (1) [anat.] rechterarm; (2) [fig.] rechterhand; assistent; helper; vertrouwensman; steun
合力gouriki (1) samenwerking; medewerking; steun; (2) ondersteuning; bijstand; subsidie
合力gouryoku (1) [natuurk.] resultante; (2) samenwerking; coöperatie; (3) liefdadigheid; bedeling; bijdrage; inbreng; contributie; donatie; steun
声援seien aanmoediging; bemoediging; toejuiching; bejubeling; gejuich; steun
失業手当shitsugyouteate werkloosheidsuitkering; WW-uitkering; [Belg.N.; spreekt.] stempelgeld; [Belg.N.; spreekt.] dop; [Belg.N.; niet alg.] werklozensteun; [verk.] steun
屋台骨yataibone (1) geraamte van een kraam; gebouw; skelet; huisgeraamte; (2) [fig.] steun; hoeksteen; steunpilaar; pijler; ondersteuning; grondvesten; grondslag; fundament; fundering; basis; ruggengraat
後ろ盾ushirodate (1) steun; ruggensteun; bescherming; (2) steuner; helper; sponsor; beschermer; beschermheer; begunstiger; bevorderaar; (3) rugschild
後援kouen steun; ruggensteun; backing; ondersteuning; support; begunstiging; [w.g.] patronaat; [i.h.b.] sponsoring; [i.h.b.] auspiciën; [i.h.b.] aegide; [i.h.b.] aegis
御世話 ; お世話osewa (1) hulp; bijstand; steun; (2) dienst; bemiddeling; interventie; tussenkomst; (3) last; overlast; moeite; inspanning; zorg; beslommering; (4) het dagelijks leven; de dagelijkse beslommeringen in het leven
応援ouen (1) hulp; steun; versterking; (2) aanmoediging
手当teate (1) geneeskundige behandeling; doktersbehandeling; medische hulp; (2) uitkering; toelage; vergoeding; steun
扶助fujo steun; hulp; bijstand; ondersteuning; onderstand; bedeling
拠り所yoridokoro (1) toeverlaat; steun; (2) basis; grond; uitgangspunt; gezaghebbende bron; bewijsplaats
控えhikae (1) duplicaat; afschrift; kopie; dubbel; facsimile; (2) controlestrookje; souche; stok; (3) aantekening; notitie; memo; nota; (4) reserve; [i.h.b.] reservespeler; invaller; (5) het wachten; (6) steun; stut; schoor
控え壁hikaekabe steunbeer; beer; steun; stut; schoor; contrefort
援助金enjokin subsidie; toelage; steun; financiële hulp; bijstand
援護engo steun; ondersteuning; onderstand; hulp; backing; subventie
擁立youritsu ruggensteun; steun
支えsasae stut; steun; steunsel; steunder; schoor; support; [fig.] staf
支持shiji (1) steun; ondersteuning; backing; ruggensteun; (2) steunsel; stut; drager; support; (3) instandhouding; (4) instemming; bijval; adhesie; goedkeuring; [fig.] omhelzing
支援shien steun; ondersteuning; ruggensteun; steunverlening; onderstand; support; bijstand; hulp; assistentie; [fig.] stut; [fig.] schraging
支柱shichuu (1) stut; steun; steunpilaar; pijler; pilaar; schoor; (2) [fig.] steun; kostwinner; broodwinner
支点shiten draaipunt; steunpunt; steun; rust
救恤するkyuujutsusuru ondersteunen; steun; hulp bieden; bijstand verlenen; steunen; helpen
救済するkyuusaisuru ondersteunen; steunen; steun; hulp verlenen; helpen; te hulp komen; bijstaan
救済kyuusai ondersteuning; onderstand; bijstand; hulp; steun; hulpbetoon; hulpverlening; [魂の] behoud
救護kyuugo hulp; hulpverlening; redding; ontzetting; ontzet; steun; steunverlening
ka (1) baar; drager; steun; stut; legger; [Belg.N.] schap; (2) [maatwoord voor droogrekken; kimonorekken]; (3) [maatwoord voor rekken; boekenrekken; kisten]; (4) [maatwoord voor kamerschermen]; (5) [maatwoord voor hoog aangebrachte decoratie]; (a) rek; drager; legger; (b) overspanning
hashira (1) pijler; pilaar; zuil; kolom; stijl; schoor; paal; staak; mast; stut; lastdrager; draagzuil; steunpilaar; steunpijler; schoorzuil; schoorpaal; stutpaal; schoorpijler; [w.g.] schoorpilaar; (2) [fig.] steunpilaar; [fig.] ziel; steun; stut; [i.h.b.] kostwinner; [fig.; veroud.] aspunt; (3) [dierk.; schelpenkunde; conchyliologie] adductor; (4) [maatwoord voor boeddha's; kami; goden uit het Japanse pantheon; geesten der afgestorvenen e.d.]
生活保護seikatsuhogo (1) bestaanszekerheid; bijstand; steun; sociale zekerheid; sociale verzekering; [i.h.b.] werkloosheidsverzekering; (2) bijstandsuitkering; sociale uitkering; uitkering van Sociale Zaken; sociale voorzieningen; [i.h.b.] werkloosheidsuitkering; [in Nl.] WW-uitkering; [Belg.N.; inform.] dop; [Belg.N.; inform.] stempelgeld; [Belg.N.; niet alg.] werklozensteun
結構kekkou (1) structuur; constructie; bouwsel; bouw; geraamte; kader; (2) steun; stut; spant; (3) opbouw (van een verhaal); plot; verwikkeling (van een verhaal); (4) goed; fijn; mooi; (5) prachtig; magnifiek; schitterend; (6) lekker; heerlijk; (7) ten zeerste; zeer; erg; geweldig; in hoge mate; ruimschoots; rijkelijk; overvloedig; buitengewoon; buitengemeen; enorm; geweldig; (8) aardig; nogal; tamelijk; vrij; vrij wat; redelijk; in redelijk hoge mate; behoorlijk; best
yosuga (1) basis; grond; houvast; (2) toeverlaat; steun; opvang; [i.h.b.] gezinslid
肩入れkataire (1) steun; ondersteuning; backing; begunstiging; dekking; bijstand; assistentie; patronage; begunstiging; support; (2) [naaistersterm] schouderstuk; schouderlap; (3) schouderversteviging; (4) dienstverlening aan z'n voormalige huisheer
背景haikei achtergrond; decor; setting; background; context; backing; steun; dekking
自力jiriki eigen kracht; eigen vermogen; eigen inzet; eigen inspanning; eigen beweging; eigen gelegenheid; eigen verdienste; eigen houtje; zonder hulp; steun; z'n eentje; helemaal alleen; [inform.] z'n uppie
kage (1) lommer; schaduw; (2) verborgene; achtergrond; (3) gunst; steun; bescherming; begunstiging; hulp
裏付けurazuke (1) bewijs; staving; grond; fundering; substantiëring; confirmatie; corroboratie; (2) garantie; waarborg; bevestiging; bekrachtiging; steun; ondersteuning; backing
補佐hosa (1) assistentie; steun; bijstand; hulp; medewerking; (2) assistent; helper; secondant; [i.h.b.] adviseur; raadgever
補助hojo (1) hulp; bijstand; assistentie; steun; aanvulling; (2) subsidie; subsidiëring; subventie; toelage; bijdrage; ondersteuning; tegemoetkoming; onderstand
賛助sanjo steun; ruggensteun; begunstiging; patronage; auspiciën
賛同sandou goedkeuring; instemming; onderschrijving; steun; adhesie
賛成sansei (1) goedkeuring; goedvinden; instemming; toestemming; beaming; ja; bijval; onderschrijving; adhesie; approbatie; agreatie; [veroud.] bewilliging; support; steun; [fig.] toejuiching; (2) [pol.] voorstem; [pol.] pro-stem; [pol.] stem voor; [pol.] goedkeurende stem; [pol.] suffrage; (3) akkoord!; vind ik ook!; vóór!; toegestemd!; akkoord Van Putten; Varelen!; helemaal mijn idee!; [表決で] aangenomen!
足下ashimoto (1) [meton.] voet; plek waar iem. staat; loopt; wat voor de voeten ligt; (2) onderbeen; (3) iems. onmiddellijke omgeving; iems. toestand; iems. situatie; (4) manier van lopen; gang; tred; (5) kwetsbare punt; zwakke plek; (6) vaste voet; basis; steun; (7) onderbouw van een huis; grondslag; (8) recent; nabij; (9) [ton.] schoeisel; voetbekleding; (10) [ton.] voetlicht; (11) [landb.] graan dat bij het dorsen voor de voeten valt; (12) [Jap.bouwk.] decoratieve dakpan onderaan aan weerszijden van de onigawara 鬼瓦
足代ashishiro (1) steun; steunpunt voor de voet; plaats om te staan; vaste voet; houvast; (2) bouwsteiger; steiger; stellage; stelling; steigerwerk; (3) ondersteuning; basis; fundament; grondslag; standpunt
足掛かりashigakari (1) steun; steunpunt voor de voet; voetsteun; houvast; vaste voet; plaats om te staan; (2) [fig.] vaste voet; zekere positie; steunpunt; springplank; gunstige startpositie; (3) aanwijzing; spoor; hint; aanzet; sleutel
足掛けashikake (1) steun; steunpunt voor de voet; voetsteun; [自転車; オルガンの] pedaal; [自転車の] trapper; [バイクの] stepje; [バス; 電車の] opstapje; afstapje; [ボートの] spoorstok; voetbord; voetenbord; (2) voetbank; voetenbankje; (3) plaatsing van de voet; [judo; sumō-jargon] beentje lichten; het over het been gooien van de tegenstander; (4) [gymn.] kniezwaai; (5) [~…年; 月; 日] bezig aan z'n …e jaar; maand; dag
頼み ; 恃み ; 憑み ; 頼 ; 恃 ; 憑tanomi (1) vertrouwen; geloof; [theol.] toeverzicht; (2) hoop; steun; toevlucht; (3) verzoek; vraag; gunst
頼りtayori toeverlaat; steun; vertrouwen; [veroud.] betrouwen; [fig.] opvang; [fig.] vangnet
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.5 sec. jiten.nl: 8 treffers, warandict: 60 treffers (zoekopdracht: 'steun', strategie: exact). 
2005-2023