日蘭辭典+

22 resultaten voor ‘te’
日蘭辭典 (trefwoord)
amari餘り
(余り) vz. & bw. (1) [より以上] meer dan; over; boven. (2) [過度に] te; al te; tezeer; erg; over. (3) [差程] zeer; bijzonder; zoozeer......, dat; zoo......dat. ¶ 餘り……ない niet erg; niet zeer; niet bijzonder; zelden. ¶ 餘り高くて手が屆かぬ zoo hoog, dat men er niet bij kan. ¶ そりゃあんまりだ dat is een beetje te erg.
de
vz. (1) [時間の場合] in; over; op. (2) [場所の場合] in; op; te. (3) [手段の場合] door; door middel van; per; met. (4) [年齡の場合] op. (5) [材料の場合] van. (6) [乘物の場合] per; met. (7) [價格の場合] voor; tegen. (8) [原因の場合] door; in verband met; naar aanleiding van; wegens. (9) [用語の場合] in. ¶ 一箇月で出來ます het is over een maand klaar. ¶ 銀座で逢ふ in de Ginza elkaar ontmoeten. ¶ 東京in Tokyo. ¶ バタビヤで op Batavia. ¶ の前で voor. ¶ の外で buiten. ¶ ひきで door protectie. ¶ 手紙per brief. ¶ 時間で借りる per uur huren. ¶ 斤で賣る per pond verkoopen. ¶ 廿歳で op zijn twintigste jaar. ¶ 作る van hout maken. ¶ 汽車で per spoor; met den trein. ¶ 一圓で賣る voor een yen verkoopen. tegen een yen verkoopen. ¶ 氣で缺席する wegens ziekte afwezig zijn. ¶ 肺病で死ぬ aan tering sterven. ¶ 蘭語in het Hollandsch.
hayai早い
(速い、疾い、捷い) bn. snel; vlug; spoedig; prompt; vroeg. ¶ 早いが in ’t kort gezegd. ¶ 仕事が早い vlug zijn werk doen. ¶ が早い hard kunnen loopen. ¶ 進步が早い snelle vorderingen maken; vlug vooruitkomen. ¶ 一刻も早いがよい hoe eerder hoe beter. ¶ 東京火事早い in Tokyo komt dikwijls brand voor. ¶ 君は朝は早いか sta je gewoonlijk vroeg op? ¶ 林檎もいでは早過ぎる het is nog te vroeg om appels te plukken.
tashinamu嗜む
i.w. (1) [好む] houden van; smaak hebben voor; gevoel hebben voor. (2) [愼み] zich weten te beheerschen; zich beschaafd gedragen; bescheiden zijn; zedig zijn.
SUPPLEMENT (trefwoord)
zai
zn. (1) in het land. (2) voorstad (de) buitenwijk (de) (3) prefix. in [een plaats, gebouw, instelling]. ¶ オランダ大使館 zai oranda taishikan de ambassade in Nederland. ¶ 東京ブラジル総領事館 zai Tōkyō Burajiru sōryōjikan het consulaat-generaal van Brazilië in Tokio. ¶ イラク米軍 zai Iraku Beigun de legermacht van de VS in Irak.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <te>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
sa (1) […~] -heid; -te; -schap; -graad; -gehalte [= suffix dat een abstract naamwoord vorm uit een keiyō(dō)shi]; (2) […~] bij het …; onder het …; tijdens het …
te (1) […~] [drukt het gespreksonderwerp uit]; (2) […~] [topicaliseert een vraag; bevel; verzoek van de gesprekspartner]
te (1) […~] [drukt de overgang van de ene handeling naar de andere uit]; (2) […~] [drukt een oorzaak of reden uit]; (3) […~] [drukt een middel; wijze uit]; (4) […~] [drukt een tijdsverloop uit]; (5) […~] [drukt een nevenschikking; toevoeging uit]; (6) […~] [drukt een tegenstellende verbinding uit]; (7) […て…て] [formuleert nadruk]; (8) […について; に関して; にとって] [schetst de omstandigheden; situatie; betrekking waarmee de eerstvolgende handeling te maken heeft]; (9) […~] [brengt de verbinding tussen hoofd- en hulpwerkwoord tot stand]; (10) [formuleert een bepaling van gesteldheid]
te (1) […~] [drukt een aanhaling uit]; (2) […~] [drukt een toelichting uit]; (3) [drukt een aanhaling uit]
te (1) [♀] […~] [drukt een vraag of vergewissing uit]; (2) [♀] […~よ] [drukt op stellige wijze het oordeel of de mening van de spreekster uit]; (3) […~] [drukt een verzoek; licht bevel uit]; (4) […~] [drukt hoge emotionaliteit uit]; (5) […ん~] [drukt informatie van horen zeggen uit]; (6) […ん~] [met vraagintonatie: drukt een wedervraag uit]; (7) […ん~] [drukt assertiviteit uit]
de (1) […~] [duidt de plaats van handeling aan] in; te; op; (2) […~] [duidt een tijd; leeftijd aan] om; in; op; (3) […~] [duidt een collectief onderwerp aan]; (4) […~] [duidt een limiet; maatstaf aan] à; (5) […~] [duidt een gesteldheid aan] in; op z'n; met; al …de; (6) […~] [duidt een middel; methode; grondstof aan] met; per; door; door middel van; via; middels; (7) […~] [duidt een oorzaak; reden aan] door; wegens; vanwege; uit
にしてnishite (1) [partikel dat een tijd; plaats of toestand aangeeft] in; te; op; (2) [partikel dat nadruk legt]; (3) [partikel dat een voegwoordelijk verband legt]
にてnite (1) […~] [duidt een plaats aan] in; te; op; (2) […~] [duidt een tijd; leeftijd aan] om; in; (3) […~] [duidt een middel; methode; grondstof aan] met; per; door; door middel van; via; middels; (4) […~] [duidt een oorzaak; reden aan] door; wegens; vanwege; uit; (5) […~] [duidt een hoedanigheid; omstandigheid aan] als
ni (1) […~] [duidt tijdstip; plaats van handeling aan] om; in; te; op; aan; bij; (2) […~] [duidt de plaats aan waar iets; iem. zich bevindt of zich vertoont] in; te; op; (3) […~] [duidt een bestemming; richting aan] naar; (4) […~] [duidt het resultaat van een handeling; verandering aan] tot; (5) […~] [duidt een doel aan] naar; (6) […~] [duidt het meewerkend voorwerp aan] naar; (7) […~] [duidt reden; oorzaak of aanleiding aan] door; wegens; uit; van; (8) […~] [duidt een wijze; toestand aan]; (9) […~] [duidt een hoedanigheid; positie aan] als; in z'n hoedanigheid van; (10) […~] [duidt het geïmpliceerd of logisch onderwerp van een passief; causatief aan]; (11) […~] [duidt de basis van vergelijking of verhouding aan] op; per; voor elk; elke; (12) […~は] [honoratief onderwerpspartikel]; (13) […~…] [nadrukpartikel]; (14) […~思う; 聞く; 見る; 知る] [duidt een toestand; inhoud aan]; (15) […~] [duidt overdrachtelijkheid aan]
no (1) [drukt bezit; eigendom uit] van; -s; 's; (2) [drukt toebehoren uit] van; bij; (3) [drukt een locatie; verblijfplaats uit] in; te; (4) [drukt een plaats van handeling uit] in; te; (5) [geeft de tijd aan] in; (6) [duidt de auteur; uitvoerder aan] van; van de hand van; door; (7) [drukt een verband; hoedanigheid uit]; (8) [drukt een eigenschap; toestand uit]; (9) [duidt het materiaal aan] van; (10) [duidt een titel; naam aan]; (11) [duidt een hoeveelheid; rangorde aan]; (12) [duidt het object aan]; (13) [duidt een doel aan]; (14) [duidt een metafoor aan]; (15) [duidt het onderwerp van een handeling; toestand aan]; (16) […~ようだ; ごとし; まにまに] [verbindingswoord]; (17) [substitueert het onderwerp]; (18) [drukt een overdrachtelijke bepaling uit]; (19) […さま~] [drukt het lijdend voorwerp uit]; (20) […~ともに; むた] [drukt een aanhaling uit]; (21) [sandhivariant van o を na n ん]
余りamari (1) rest; (2) te; al te; overdreven; (3) [~…ない] niet erg; niet al te; niet bijster; weinig; (4) meer dan; en meer; boven de; over de; ruim; een goeie; en nog wat
余りにamarini te; al te; overdreven
余りにもamarinimo te; al te; overdreven; in zo hoge mate; zozeer; zodanig; dermate
anmari te; teveel; onredelijk
兼ねるkaneru (1) tegelijk dienen als; ook dienstdoen als; ook de rol spelen van; een dubbele rol; functie hebben; combineren; verenigen; (2) cumuleren; gelijktijdig uitoefenen; tegelijkertijd … en … zijn; (3) schromen; aarzelen; zich schamen om; ervoor terugschrikken te; (4) anticiperen op; (5) zich uitstrekken over; bestrijken; (6) […~] niet kunnen; niet bij machte zijn (om) te; niet in staat zijn te
te (1) hand; [volkst.] jat; [inform.] klauw; krauwel; [Barg.] fietsen; (2) arm; (3) poot; [i.h.b.] voorpoot; (4) handvat; oor; (5) [meton.] hand; arbeidskracht; kracht; hulpkracht; hulp; helper; (6) [meton.] iems. handen; iems. bezit; (7) handschrift; schrift; (8) middel; truc; foefje; manoeuvre; techniek; (9) verwonding; wond; (10) [将棋の] zet; (11) [トランプの] hand; kaarten; (12) richting; kant; zijde; (13) soort; slag; merk; (14) vaardigheid; bekwaamheid; (15) betrekking; band; (16) hand-; handgemaakt; handgemaakte …; (17) hand-; meeneem-; (18) [~keiyōshi; keiyōdōshi] [beklemtonend voorvoegsel]; (19) in de richting van …; -waarts; (20) [noemt een zekere kwaliteit]; (21) [RYK~] -er [achtervoegsel waarmee nomina agentis gevormd worden]; (22) [maatwoord voor shogi-; schaakzetten]
無理muri (1) onredelijkheid; onbillijkheid; onmenselijkheid; (2) geforceerdheid; dwang; gedwongenheid; overbelasting; overmatige inspanning; overdaad; overdrijving; (3) onhaalbaarheid; ondoenbaarheid; onuitvoerbaarheid; onmogelijkheid; (4) onredelijk; onbillijk; onmenselijk; onrealistisch; [wisk.] irrationeel; (5) geforceerd; gedwongen; gemaakt; overmatig; te; te veel gevraagd; overdreven; overdadig; (6) onhaalbaar; ondoenlijk; ondoenbaar; onuitvoerbaar; onmogelijk
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.52 sec. jiten.nl: 5 treffers, warandict: 17 treffers (zoekopdracht: 'te', strategie: exact). 
2005-2022