日蘭辭典+

22 resultaten voor ‘toen’
日蘭辭典 (trefwoord)
yasaki矢先
zn. pijlpunt v. (間際) oogenblik o.; punt o. ¶ 外出しようとする矢先へが來た juist toen ik op het punt stond om uit te gaan kwam er bezoek.
sonokoro其頃
(其の頃、その頃) bw. toen; destijds; in die dagen.
de
vw. en; wel ...... ; dus; toen. ¶ では行かなかった en toen ben ik niet gegaan. ¶ で何様しようと云ふのか wel, wat denk je nu te gaan doen?
to
vw. (1) [及び] en. bw. (2) [さうすると] dan. (3) [假定] indien; als. vz. (4) [一緖に] met. (5) [丁度其時] wanneer; zoodra; toen. ¶ 犬と猫 honden en katten. ¶ 英國との同盟 verbond met Engeland. ¶ 友達と別れる scheiden van zijn vrienden. ¶ 食事が終わると als we klaar zijn met eten; zoodra het eten afgelopen is. ¶ あの人が君の叔父さんと思った ik zag dien man voor je oom aan; ik dacht, dat het je oom was.
SUPPLEMENT (trefwoord)
teishō提唱
(zn., suru-ww) (1) Het bepleiten [voorstellen; voorstaan; voorstellen; verdedigen; presenteren] van een zaak; voorstel; verdediging; presentatie. ¶ 提唱する teishōsuru [een zaak; iets] bepleiten; voorstaan; voorstellen; verdedigen; presenteren. ¶ 提唱者 teishōsha voorsteller; pleiter; verdediger; presentator. ¶ 彼の学説が初めて提唱されたは、それを信じなかった。 Kare no gakusetsu ga hajimete teishōsareta toki wa, dare mo sore wo shinjinakatta. Toen zijn theorie voor het eerst werd gepresenteerd vond die geen enkele steun. ¶ 電力不足対策のスーパークールビズとして、ポロシャツやアロハシャツの着用が提唱された。Denryokubusoku taisaku no sūpākūrubizu to shite, poroshatsu ya arohashatsu no chakuyō ga teishōsarete. In het kader van de Super Cool Biz maatregel voor het bestrijden van energietekorten werd het dragen van poloshirts en alohashirts [hawaïshirts] bepleit. [NB Cool Biz en later Super Cool Biz waren initiatieven van de Japanse overheid om bedrijven te stimuleren het mogelijk te maken om de airco op een lagere temperatuur zetten door werknemers zich luchtiger te laten kleden] (2) (a) Het uitleggen [verklaren; uiteenzetten; behandelen] van iets; uitleg; verklaring; uiteenzetting; lezing. (b) specifiek het uitleggen van de doctrines in Zenboeddhisme. ¶ 提唱する teishōsuru uitleggen; verklaren; behandelen; uiteenzetten. ¶ 禅家の提唱 Zenke no teishō Catechetische vraag voor meditatie in Zen.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <toen>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
あの頃anokoro in die dagen; in die tijd; destijds; toen; toenmaals; toentertijd
するとsuruto (1) (net; en) toen; (net) op dat moment; waarna; waarop; vervolgens; daarop; daarna; (2) in dat geval; dus; dan; mocht dat het geval zijn; in casu quo; als dat zo is; zo ja; [arch.] alsdan
そこでsokode (1) dan; aldus; dus; daarom; zodoende; vandaar; [form.] derhalve; daardoor; bijgevolg; (2) nu dan; welnu; nou; en dan nu; (3) dan; op dat ogenblik; moment; toen
その頃sonokoro destijds; in die dagen; tijd; periode; op zekere dag; op dat ogenblik; moment; toen; dan; toentertijd; toenmaals
たらtara (1) [partikel dat een topic met lichte kritiek; minachting of genegenheid aangeeft; vaak ttara ったら gespeld]; (2) wat!; hoe! [uitgang waarmee iems. gebrek aan inzicht bekritiseerd; berispt wordt]; (3) als; wanneer; toen
to (1) […ぬ~] alvorens; voordat; (2) wanneer; toen
其の時sonotoki toen; in die tijd; op dat moment; dat (bepaalde) ogenblik; dat tijdstip; dan; destijds; indertijd; toentertijd; toenmaals; te dien tijde
其れからsorekara (1) (en) daarna; (en) toen; daarop; dan; vervolgens; verder; nadien; (2) van toen af; sedertdien; sindsdien; (3) en
否やinaya (1) bezwaar; niet-instemming; afkeuring; weigering; (2) goed- of afkeuring; aanvaarding of weigering; (3) […や~] meteen als; toen; zodra; (4) […や~] wel of niet; al dan niet; (5) neenee; nee toch; (6) nee toch
当代toudai (1) huidige tijd; heden; huidige generatie; geslacht; (2) die tijd; dagen; destijds; toen; toentertijd; (3) huidig familiehoofd; huidige meester; pater familias; (4) huidige keizer; deze keizer
当年tounen (1) dit jaar; van 't jaar; in het huidige jaar; (2) dat jaar; toen; toentertijd; destijds
当時touji (1) die tijd(en); die dagen; (2) toen; destijds; toentertijd; toenmaals; indertijd; (3) heden; thans; tegenwoordig; vandaag; momenteel; nu; in deze tijd; vandaag de dag
時にtokini (1) bijwijlen; van tijd tot tijd; soms; nu en dan; af en toe; bij gelegenheid; (2) toen; in die tijd; destijds; we schrijven nu …; (3) trouwens; à propos; zeg; tussen twee haakjes; overigens; terloops
時 ; 秋toki (1) tijd; [arch.] stond; (2) tijd; periode; [i.h.b.] seizoen; (3) [in die] tijden; [in die] dagen; toenmalig; (4) allesbeslissend moment; kritiek punt; scharniermoment [spelling: toki 秋]; (5) kans; gunstige gelegenheid; gelegen tijd; (6) [spraakk.] tijd; tempus; (7) geval; keer; gelegenheid; moment; ogenblik; (8) toen; wanneer
akatsuki (1) dageraad; ochtendgloren; morgenrood; aanbreken; krieken van de dag; morgenkrieken; ochtendstond; morgenstond; zonsopgang; morgenschemering; ochtendlicht; (2) wanneer; toen; bij
然うしてsoushite (1) en; (en) dan; (en) toen; (en) daarna; daarop; vervolgens; (2) (en) zo; aldus; op die manier; op die wijze
koro (1) tijdstip; moment; tijd; (2) terwijl ~; gedurende de tijd dat ~; toen ~; ten tijde dat ~; (3) omstreeks ~; rond het tijdstip van ~
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.59 sec. jiten.nl: 5 treffers, warandict: 17 treffers (zoekopdracht: 'toen', strategie: exact). 
2005-2021