日蘭辭典+

25 resultaten voor ‘tot’
日蘭辭典 (trefwoord)
made
(まで) vz. tot; tot aan. ¶ 今 tot nu toe; tot dusverre. ¶ 昨年 tot verleden jaar. ¶ 百圓 tot honderd yen. ¶ 何行きましたか tot hoever ben je gegaan. ¶ tot zelfs ...... toe. ¶ 十人が九人 negen van de tien menschen. ¶ いつまでも voor eeuwig; voor altijd.¶ 先は御伺 deze is dienende om te informeeren hoe het u gaat.
karaから
vz. (1) [分離] van; uit. (2) [より] van. (3) [出所] van; uit. (4) [起源] met; van. (5) [通過の意] langs (bw.); door; via. (6) [原料, 材料] van; uit; met. (7) [時] sinds; sedert; van; om. (8) [方角] in. (9) [原據] van uit. (10) [から] door; van. vw. (11) [原因] omdat; vz. door; ten gevolge van. (12) [距離] van. ¶ 上から van boven. ¶ から van den morgen tot den avond; den geheelen dag. ¶ 此の見地からすれば van dit standpunt bezien. ¶ 病氣だから wegens ziekte. ¶ 子供の時から sinds zijn jeugd. ¶ 九時から始まります het begint om negen uur. ¶ それはから出來てゐる dit is van ijzer gemaakt. ¶ 火事はどこから出たのか waar is de brand begonnen?
hikaeru控へる
(控える) t.w. (1) [書き留める] noteeren; aanteekenen. (2) [抑制] beperken; bedwingen.; i.w. zich onthouden van. i.w. (3) [待つ] wachten. ¶ 食物を控へる matig zijn inhet eten. ¶ そのこと今日控へて居た ik het er tot dusverre over gezwegen. ¶ 控へろ houd je mond!; zwijg! ¶ は急ぎの用事を控へて居る ik heb dringende bezigheden. ¶ に控へて居る in de kamer ernaast wachten. ¶ 手編を控へる de teugels inhouden.
yoriより
vz. (1) [から] van; sedert; sinds. vw. (2) [比較] dan. ¶ より van nu af aan. ¶ より買ふ iets van iemand koopen. ¶ より二十まで van tien tot en met twintig. ¶ を出てより sinds wij uit het vaderland zijn weggegaan. ¶ よりビール好む meer van bier houden dan van ‘‘sake.’’ ¶ これより入るからず verboden toegang.
hate

(果て) zn. (1) [結果] gevolg o.; resultaat o. (2) [運命] lot o. (3) [限界] grens v.; einde o. ¶ 議論の果 het resultaat van de discussie. ¶ 世界の果 het eind van de wereld. ¶ 果は ten slotte; per slot van rekening. ¶ 果から果まで van het eene eind tot het andere. ¶ 擧句の果に en het ergste van alles was......

shijū始終

bw. van begin tot eind; voortdurend; steeds; gestadig. ¶ 始終する voortduren.

sōtai相對

(相対) zn. verhouding v.; evenredigheid v.; tegenstelling v. ¶ 相對の betrekkelijk. ¶ 相對的に betrekkelijk; naar evenredigheid; naar verhouding; in verhouding tot. ¶ 相對論 relativiteitsleer.

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <tot>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
いっぱいippai tot; heel … door; [今週~] tot het einde van de week; de gehele week; [今月~に] tegen het einde van de maand
ni (1) […~] [duidt tijdstip; plaats van handeling aan] om; in; te; op; aan; bij; (2) […~] [duidt de plaats aan waar iets; iem. zich bevindt of zich vertoont] in; te; op; (3) […~] [duidt een bestemming; richting aan] naar; (4) […~] [duidt het resultaat van een handeling; verandering aan] tot; (5) […~] [duidt een doel aan] naar; (6) […~] [duidt het meewerkend voorwerp aan] naar; (7) […~] [duidt reden; oorzaak of aanleiding aan] door; wegens; uit; van; (8) […~] [duidt een wijze; toestand aan]; (9) […~] [duidt een hoedanigheid; positie aan] als; in z'n hoedanigheid van; (10) […~] [duidt het geïmpliceerd of logisch onderwerp van een passief; causatief aan]; (11) […~] [duidt de basis van vergelijking of verhouding aan] op; per; voor elk; elke; (12) […~は] [honoratief onderwerpspartikel]; (13) […~…] [nadrukpartikel]; (14) […~思う; 聞く; 見る; 知る] [duidt een toestand; inhoud aan]; (15) […~] [duidt overdrachtelijkheid aan]
の為にnotameni (1) voor; om; in het belang van; ten bate van; [afk.] t.b.v.; tot profijt van; ten voordele van; ten behoeve van; ten dienste van; ten gerieve van; ter wille van; -halve; ter benefice van; om bestwil van; om het belang van; ten faveure van; [i.h.b.] ter ere van; (2) voor; om; tot; opdat; ter wille van; omwille van; teneinde; met het oog op; met het doel; het idee; de bedoeling; het oogmerk om; (3) wegens; door; bij; vanwege; uit; -halve; om reden dat; om redenen van; aangezien; omdat; tengevolge van; ingevolge; als gevolg van; krachtens; op grond van; uit hoofde van; doordat; [veroud.] alzo; [arch.] doordien; [i.h.b.] dankzij; [i.h.b.] te wijten aan; (4) voor; met betrekking tot; in verband met
he (1) […~] [duidt een richting aan] naar; naar … toe; richting …; tot; op … af; voor; (2) […~] [duidt een plaats van handeling aan]; (3) […~] [duidt degene aan tot wie de handeling gericht is] naar
made (1) […~] [duidt het punt aan tot waar iets reikt; grenst] tot; totdat; tot aan; tot … toe; voordat; (2) […~] [duidt een mate; benadering aan] tot zover; à; (3) […~] [drukt beperking uit] enkel; alleen; slechts; maar; niet meer dan; niets dan; (4) […~] [duidt een extreem voorbeeld aan] zelfs; (5) […~] [duidt bevestiging of nadruk aan]
一翼を担うichiyokuwoninau een rol spelen bij; in; een factor zijn in; van invloed zijn op; bijdragen aan; tot; medewerken aan; iets te maken hebben met; aandeel hebben in
催すmoyoosu (1) aandrang hebben tot; [眠気が] een aanvechting hebben van; tot; zich manifesteren; (2) teweegbrengen; opwekken; wekken; prikkelen; zich … voelen; [便意を] aandrang hebben; voelen; (3) [会を] houden; geven; organiseren; beleggen; bijeenroepen; samenroepen; convoceren
到達するtoutatsusuru bereiken; komen bij; tot; aankomen bij; halen
始動させるshidousaseru starten; opstarten; op gang brengen; aanzetten; in werking stellen; in gang zetten; in beweging zetten; de stoot geven aan; tot; [fig.] aanzwengelen
対するtaisuru (1) staan; liggen tegenover; uitzien op; uitkijken op; zich gesteld; geplaatst zien voor; zich in tegenwoordigheid bevinden van; bejegenen; omgaan met; [m.b.t. klanten] bedienen; [i.h.b. meetk.] onderspannen; (2) daartegenover; daarentegen; vergeleken met; [i.h.b.] in tegenstelling tot; (3) jegens; tegen; tegenover; ten aanzien van; naar (~ toe); voor; tot; (4) het opnemen tegen; tegenstreven
強要するkyouyousuru insisteren op; aandringen op; vorderen; afdwingen; dwingen te; nopen te; tot; noodzaken te; tot; onder druk zetten te
摂取するsesshyusuru opnemen; tot; in zich nemen; absorberen; assimileren
tame (1) belang; behoeve; bestwil; voordeel; profijt; (2) voor; ten behoeve van; ten dienste van; ten gerieve van; ten voordele van; -halve; [i.h.b.] ter ere van [meestal voorafgegaan door een taigen + の; が; of volgend op een yōgen in de rentaikei]; (3) voor; om; tot; opdat; ter wille van; omwille van; teneinde; met het oog op; met het doel; het idee; de bedoeling; het oogmerk om [meestal voorafgegaan door een taigen + の; が; of volgend op een yōgen in de rentaikei]; (4) wegens; door; bij; vanwege; uit; om reden dat; aangezien; omdat; tengevolge van; ingevolge; als gevolg van; krachtens; op grond van; uit hoofde van; doordat; [veroud.] alzo; [arch.] doordien; [i.h.b.] dankzij; [i.h.b.] te wijten aan [meestal voorafgegaan door een taigen + の; が; of volgend op een yōgen in de rentaikei]; (5) voor; met betrekking tot; in verband met [meestal voorafgegaan door een taigen + の; が; of volgend op een yōgen in de rentaikei]
立てるtateru (1) rechtop zetten; overeind zetten; opzetten; oprichten; opstellen; opslaan; opsteken; planten; [i.h.b.] stichten; [耳を] spitsen; (2) voordragen; [候補者として] voorstellen; aanstellen als; tot; installeren als; [王位に] plaatsen; benoemen tot; [証人を] oproepen; [代役を] opvoeren; (3) [計画; 規則を] maken; opstellen; ontwerpen; uitwerken; [目標を] stellen; [誓いを] afleggen; [意義を] opperen; [記録を] vestigen; (4) veroorzaken; teweegbrengen; [物音を] maken; [声を] verheffen; (een kik) geven; [湯気; 煙を] afgeven; [埃を] opjagen; [噂を] de wereld insturen; (5) [門; 戸; 雨戸; 障子を] sluiten; dicht doen; (6) [茶を] zetten; [i.h.b.] een theeceremonie uitvoeren; (7) respecteren; iem. in zijn waarde laten; [i.h.b.] steunen; [i.h.b.] bijstaan; (8) enthousiast …; geestdriftig … [aangesloten op de ren'yōkei]
考えるkangaeru (1) denken; nadenken; bedenken; (2) vermoeden; van mening zijn dat; (3) van plan zijn te doen; denken te gaan doen; (4) verwachten; hopen; (5) concluderen; (6) oordelen dat; denken dat; (7) beschouwen als; denken dat; aanmerken als; zien als; achten; zich aanrekenen als; tot; (8) voorzichtig zijn; goed nadenken; (9) in overweging nemen
請け負うukeou (1) zich contractueel verplichten om; tot; zich ertoe verbinden te; (2) op zich nemen; ondernemen; voor zijn rekening nemen; aannemen
追い込むoikomu (1) drijven in; tot; (2) [drukk.] zonder interlinies eraan zetten
骨の髄までhonenozuimade tot op het merg; tot op het bot; door en door; tot de kern; tot in de haarvaten; tot-en-met
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.48 sec. jiten.nl: 7 treffers, warandict: 18 treffers (zoekopdracht: 'tot', strategie: exact). 
2005-2023