日蘭辭典+

19 resultaten voor ‘uitgeven’
日蘭辭典 (trefwoord)
shishutsu支出
zn. betaling v.; uitbetaling v.; uitgave v. ¶ 支出する betalen; uitgeven. ¶ 支出 uitbetaald bedrag; uitgegeven som.
uridashi賣出
(売り出し) zn. verkoop m. (藏拂) uitverkoop m.; opruiming v. ¶ 賣出す beginnen te verkoopen; uitgeven (債券を); (を) bekend worden; naam maken.
chikuji逐次
bw. achtereenvolgens; het een na het ander; stap voor stap. ¶ 分册として逐次發行する in afleveringen uitgeven.
dasu出す

t.w. (1) [突出] uitstrekken; uitsteken. (2) [取出] uithalen; voor den dag halen. (3) [を] aanwenden; inspannen. (4) [發送] verzenden; sturen. (5) [發行] uitgeven. (6) [食事を] opdienen; serveeren. (7) [解雇] ontslaan. (8) [差出] inzenden. (9) [拂ふ] betalen. (10) [開業] beginnen. (11) [產出] voortbrengen. (12) [口に] zeggen. (13) [供給] aanschaffen. ¶ 出す bladeren krijgen. ¶ 質物を出す pand terughalen. ¶ 狂言をだす comedie opvoeren. ¶ 寄附出す bijdrage schenken. ¶ 國旗を出す nationale vlag uitsteken. ¶ 切符をを出しなさい verzoeke uw kaartjes te vertoonen. ¶ 降り出す beginnen te regenen. ¶ 泣き出す beginnen te huilen.

hatakuはたく

(叩く) t.w. (1) [打つ] slaan; kloppen. (2) [拂ふ] stoffen. i.w. (3) [財布を] uitgeven tot den laatsten cent.

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <uitgeven>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
使う ; 遣うtsukau (1) gebruiken; bezigen; gebruik maken van; aanwenden; zich bedienen van; [i.h.b.] in dienst nemen; aannemen; [電車; 風呂を] nemen; (2) hanteren; [機械を] bedienen; [i.h.b.] manipuleren; [魔法; 魔術を] beoefenen; aan … doen; verrichten; (3) verbruiken; aanwenden; spenderen; besteden; consumeren; [金銭を] uitgeven; wijden (aan)
公刊するkoukansuru publiceren; uitgeven; uitbrengen; openbaar maken
出すdasu (1) te voorschijn halen; uithalen; eruit halen; [gew.; お酒を〜] ophalen; naar buiten brengen; uitnemen; [トランプの札を〜] uitspelen; opspelen; zetten; [外に] uitlaten; buitenlaten; [水を〜] openzetten; laten lopen; lozen; (2) uitsteken; [旗を〜] uithangen; (3) uiten; slaken; [音; サインを〜] geven; maken; produceren; (4) publiceren; uitgeven; uitbrengen; op de markt brengen; uitvaardigen; openbaren; tonen; [i.h.b.] onthullen; ontbloten; laten blijken; aan de dag leggen; tentoonspreiden; uitstallen; etaleren; (5) serveren; [料理を〜] opdienen; voorschotelen; te berde brengen; aankomen met; komen aanzetten met; leveren; afleveren; verschaffen; opgeven; verstrekken; aanbieden; presenteren; uitreiken; [証を〜] aanvoeren; (6) insturen; inzenden; inleveren; indienen; [新人選手を〜] inzetten; (7) sturen; zenden; afvaardigen; verzenden; opsturen; versturen; (8) uitsturen; uitzenden; [ガスを〜] uitstoten; emitteren; [熱を〜] ontwikkelen; (9) doen vertrekken; [船を〜] uitzetten; [列車を〜] inleggen; (10) betalen; opbrengen; (11) veroorzaken; opleveren; voortbrengen; geven; [スピードを〜] halen; opdrijven; (12) [店; 支店を〜] openen; beginnen; (13) […~] naar buiten …; uit-; (14) […~] beginnen te …; het op een … zetten
出版するshyuppansuru uitgeven; publiceren; in druk geven; uitbrengen; [uitdr.] in het licht geven; [uitdr.] het licht doen zien
切り出す ; 伐り出す (bet. 1-2)kiridasu (1) [年貢として] opbrengen; (2) [木材を] rooien; uitkappen; [石材を] delven; uitdelven; uitgraven; (3) beginnen te spreken over; aansnijden; ter sprake brengen; het ijs breken; (4) [手形を] trekken; afgeven; [小切手を] uitschrijven; uitgeven
刊行するkankousuru publiceren; uitgeven; uitbrengen
刷る ; 摺るsuru drukken; in druk geven; uitgeven; reproduceren; [boekdr.] afdraaien; afdrukken; uitdraaien; printen; [謄写版で] stencilen
売り出すuridasu (1) op de markt brengen; verkrijgbaar stellen; in de handel brengen; te koop aanbieden; ten verkoop aanbieden; uitbrengen; releasen; verkopen; uitgeven; (2) in de aanbieding doen; [Belg.N.] in promotie doen; promoten; (3) bekend; beroemd; populair worden; zich een reputatie verwerven; op de voorgrond; het voorplan treden; opgang maken; populariteit verwerven; in de belangstelling raken
振り出すfuridasu (1) uitschudden; (2) [薬を] laten trekken; afkoken; (3) [手形を] trekken; afgeven; [小切手を] uitschrijven; uitgeven
振るfuru (1) zwaaien; heen en weer bewegen; wuiven met; kwispelen met; zwiepen met; (2) strooien; sprenkelen; schudden; (3) toedelen; toewijzen; toebedelen; (4) afwijzen; dumpen; laten vallen; in de steek laten; verlaten; laten zitten; de bons geven; afdanken; (5) opgeven; ter beschikking stellen; opofferen; overslaan; wegblijven van; (6) uitgeven; in omloop brengen
支出するshishyutsusuru uitgeven; besteden; spenderen; [i.h.b.] uitbetalen
発売するhatsubaisuru te koop aanbieden; in de handel brengen; op de markt brengen; verkrijgbaar stellen; ten verkoop aanbieden; uitbrengen; releasen; verkopen; uitgeven
発給するhakkyuusuru afgeven; uitgeven; uitreiken
発行するhakkousuru (1) uitgeven; publiceren; uitbrengen; (2) emitteren; in omloop brengen; op de markt brengen
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.51 sec. jiten.nl: 5 treffers, warandict: 14 treffers (zoekopdracht: 'uitgeven', strategie: exact). 
2005-2023