日蘭辭典+

36 resultaten voor ‘van’
日蘭辭典 (trefwoord)
no
vz. van. ¶ の戸 deur van ijzer; ijzeren deur. ¶ 机の脚 poot van de tafel; tafelpoot. ¶ 一日の reis van een dag; dagreis. ¶ 蘭語手紙 een Hollandsche brief; een brief in het Hollandsch.
tsuite就いて
(ついて) vz. (1) [關して] met betrekking tot; aangaande; wat betreft; omtrent; van; over; voor. (2) [每に] per. (3) [沿って] langs. (4) [共に] met. ¶ 是に就いて wat dit betreft; hieromtrent. ¶ 一斤について五十 vijftig sen per kin. ¶ について行く langs de rivier loopen; de rivier volgen. ¶ 兄について行く met zijn broer meegaan.
karaから
vz. (1) [分離] van; uit. (2) [より] van. (3) [出所] van; uit. (4) [起源] met; van. (5) [通過の意] langs (bw.); door; via. (6) [原料, 材料] van; uit; met. (7) [時] sinds; sedert; van; om. (8) [方角] in. (9) [原據] van uit. (10) [から] door; van. vw. (11) [原因] omdat; vz. door; ten gevolge van. (12) [距離] van. ¶ 上から van boven. ¶ から van den morgen tot den avond; den geheelen dag. ¶ 此の見地からすれば van dit standpunt bezien. ¶ 病氣だから wegens ziekte. ¶ 子供の時から sinds zijn jeugd. ¶ 九時から始まります het begint om negen uur. ¶ それはから出來てゐる dit is van ijzer gemaakt. ¶ 火事はどこから出たのか waar is de brand begonnen?
yoriより
vz. (1) [から] van; sedert; sinds. vw. (2) [比較] dan. ¶ より van nu af aan. ¶ より買ふ iets van iemand koopen. ¶ より二十まで van tien tot en met twintig. ¶ を出てより sinds wij uit het vaderland zijn weggegaan. ¶ よりビール好む meer van bier houden dan van ‘‘sake.’’ ¶ これより入るからず verboden toegang.
kan-suru關する
(関する) i.w. (1) [關係する] verband houden met; in betrekking staan tot; t.w. aangaan; betreffen. i.w. (2) [影響] van invloed zijn op. (3) [干涉]する] zich bemoeien met.
matadanomi又賴
(又頼み) zn. verzoek door bemiddeling van een ander.
matagai又買
matagari轉借
(転借り, 転借) zn. onderhuur v,; leening van een tusschenpersoon.
shijū始終

bw. van begin tot eind; voortdurend; steeds; gestadig. ¶ 始終する voortduren.

satei査定

zn. vaststelling van onderzoek; schatting v.; begrooting o. ¶ 査定する vaststellen; begrooten. ¶ 損害を一百と査定した de schade werd begroot op honderd gulden. ¶ 査 定豫算案 vastgestelde begrooting.

SUPPLEMENT (trefwoord)
ōyōbutsurigaku応用物理学
zn. technische natuurkunde; toegepaste natuurkunde; applied physics. ¶ 応用物理学は、より工学に近い研究対象を扱う物理学分野のこと指すŌyōbutsurigaku wa, yori kōgaku ni chikai kenkyūtaishō wo atsukau butsurigaku bunya no koto wo sasu. Technische natuurkunde verwijst naar een tak van natuurkunde die van doen heeft met onderzoeksonderwerpen die dichter bij de technische wetenschappen [engineering] staan. (Wikipedia) ¶ 応物 Ōbutsu Afkorting voor 応用物理学. ¶ 応物ニュースレター Ōbutsu nyūsuretā Nieuwsbrief van het departement van Applied Physics.

teishō提唱
(zn., suru-ww) (1) Het bepleiten [voorstellen; voorstaan; voorstellen; verdedigen; presenteren] van een zaak; voorstel; verdediging; presentatie. ¶ 提唱する teishōsuru [een zaak; iets] bepleiten; voorstaan; voorstellen; verdedigen; presenteren. ¶ 提唱者 teishōsha voorsteller; pleiter; verdediger; presentator. ¶ 彼の学説が初めて提唱されたは、それを信じなかった。 Kare no gakusetsu ga hajimete teishōsareta toki wa, dare mo sore wo shinjinakatta. Toen zijn theorie voor het eerst werd gepresenteerd vond die geen enkele steun. ¶ 電力不足対策のスーパークールビズとして、ポロシャツやアロハシャツの着用が提唱された。Denryokubusoku taisaku no sūpākūrubizu to shite, poroshatsu ya arohashatsu no chakuyō ga teishōsarete. In het kader van de Super Cool Biz maatregel voor het bestrijden van energietekorten werd het dragen van poloshirts en alohashirts [hawaïshirts] bepleit. [NB Cool Biz en later Super Cool Biz waren initiatieven van de Japanse overheid om bedrijven te stimuleren het mogelijk te maken om de airco op een lagere temperatuur zetten door werknemers zich luchtiger te laten kleden] (2) (a) Het uitleggen [verklaren; uiteenzetten; behandelen] van iets; uitleg; verklaring; uiteenzetting; lezing. (b) specifiek het uitleggen van de doctrines in Zenboeddhisme. ¶ 提唱する teishōsuru uitleggen; verklaren; behandelen; uiteenzetten. ¶ 禅家の提唱 Zenke no teishō Catechetische vraag voor meditatie in Zen.
ate ni naranai当てにならない
(frase) niet kunnen vertrouwen [rekenen, hopen] op. ¶ 天気予報はまったく当てにならない。 Tenki yohō wa mattaku ate ni naranai. Je kunt totaal niet vertrouwen op het weerbericht. ¶ 人の噂って当てにならないからな。 Hito no uwasa tte ate ni naranai kara da. Omdat je niet kunt vertrouwen op van horen zeggen. ¶ あんな悲観的な経済学者たちの言うことなんか、全然当てにならないよ。 Anna hikanteki na keizaigakushatachi no iu koto nan ka, zenzen ate ni naranai yo. Je kunt totaal niet vertrouwen op wat die pessimistische economen zoal zeggen. (TTC) ¶ Wikipedia は当てにならない Wikipedia wa ate ni naranai Je kunt niet vertrouwen op Wikipedia; Wikipedia is onbetrouwbaar (tweet) ¶ ツイッタラーのいうことは当てにならない Tsuittarā no iu koto wa ate ni naranai Je kunt niet vertrouwen op wat twitteraars zeggen (tweet) ¶ この国では電車の時刻表は当てにならない。電車は時間通りには来ない。 Kono kuni de wa densha no jikokuhyōwa ate ni naranai. Densha wa kikandōri ni wa konai. De dienstregeling in dit land is onbetrouwbaar. De trein rijden niet op tijd. (yasamv)
ichiji azuke一時預け
(znw.) bagageservice; tijdelijk opslaan van bagage.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <van>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
ni (1) […~] [duidt tijdstip; plaats van handeling aan] om; in; te; op; aan; bij; (2) […~] [duidt de plaats aan waar iets; iem. zich bevindt of zich vertoont] in; te; op; (3) […~] [duidt een bestemming; richting aan] naar; (4) […~] [duidt het resultaat van een handeling; verandering aan] tot; (5) […~] [duidt een doel aan] naar; (6) […~] [duidt het meewerkend voorwerp aan] naar; (7) […~] [duidt reden; oorzaak of aanleiding aan] door; wegens; uit; van; (8) […~] [duidt een wijze; toestand aan]; (9) […~] [duidt een hoedanigheid; positie aan] als; in z'n hoedanigheid van; (10) […~] [duidt het geïmpliceerd of logisch onderwerp van een passief; causatief aan]; (11) […~] [duidt de basis van vergelijking of verhouding aan] op; per; voor elk; elke; (12) […~は] [honoratief onderwerpspartikel]; (13) […~…] [nadrukpartikel]; (14) […~思う; 聞く; 見る; 知る] [duidt een toestand; inhoud aan]; (15) […~] [duidt overdrachtelijkheid aan]
no (1) [drukt bezit; eigendom uit] van; -s; 's; (2) [drukt toebehoren uit] van; bij; (3) [drukt een locatie; verblijfplaats uit] in; te; (4) [drukt een plaats van handeling uit] in; te; (5) [geeft de tijd aan] in; (6) [duidt de auteur; uitvoerder aan] van; van de hand van; door; (7) [drukt een verband; hoedanigheid uit]; (8) [drukt een eigenschap; toestand uit]; (9) [duidt het materiaal aan] van; (10) [duidt een titel; naam aan]; (11) [duidt een hoeveelheid; rangorde aan]; (12) [duidt het object aan]; (13) [duidt een doel aan]; (14) [duidt een metafoor aan]; (15) [duidt het onderwerp van een handeling; toestand aan]; (16) […~ようだ; ごとし; まにまに] [verbindingswoord]; (17) [substitueert het onderwerp]; (18) [drukt een overdrachtelijke bepaling uit]; (19) […さま~] [drukt het lijdend voorwerp uit]; (20) […~ともに; むた] [drukt een aanhaling uit]; (21) [sandhivariant van o を na n ん]
よりyori (1) [form. partikel dat een beginpunt aanduidt] van; vanaf; vanwege; van … af (aan); met ingang van; uit; vanuit; sinds; sedert; (2) [partikel dat een referentiepunt aanduidt waarmee vergeleken wordt] dan; behalve; buiten
アジアのajiano Aziatisch; van; uit Azië
アリゾナのarizonano van; uit Arizona; Arizoons
イエメンのiemenno Jemenitisch, uit; van; m.b.t. Jemen
イスラエルのisuraeruno (1) Israëlisch; van; uit Israël; (2) [gesch.] Israëlitisch
ウェールズのweeruzuno Welsh; Wels; van; uit Wales; Kymrisch
カナディアンkanadian Canadees; van; uit Canada
一眼のichiganno eenogig; van; met één oog; oculair; lens; eenlenzig; monoculair
去るsaru (1) verlaten; weggaan (bij; van); vertrekken (bij; van; uit); ervandoor gaan; [gew.] aangaan; ertussenuit knijpen; opstappen; heengaan (van); heenlopen; [i.h.b.] sterven; scheiden (van; uit); [m.b.t. echtgenoot; echtgenote] zich laten scheiden van; zich verwijderen van; aflopen van; weglopen van; verdwijnen; wegkomen; zich wegscheren; [veroud.] zich wegpakken; [inform.] opdonderen; [inform.] ophoepelen; [inform.] opflikkeren; [inform.] oprukken; [w.g.] opdoeken; [studentent.] opzooien; [uitdr.] zich uit de voeten maken; (2) achter zich laten; op [x uur afstand enz.] liggen; afliggen van; verwijderd liggen van; (3) wijken; afnemen; wegtrekken; verdwijnen; overgaan; eindigen; ophouden te bestaan; aflopen; ten einde lopen; voorbijgaan; vergaan; (4) [m.b.t. seizoen; tijdruimte] verstrijken; voorbijgaan; vergaan; [i.h.b.] voorbijvliegen; verlopen; passeren; [fig.] omgaan; [fig.] omlopen; [fig.] omkomen; (5) verwijderen; afhalen; weghalen; wegwerken; uithalen; wegnemen; afdoen; afnemen; verbannen; zich af maken van; (6) zich ontdoen van; bannen; uitbannen; afzetten (van); laten varen; (7) [m.b.t. baan] opgeven; stoppen met; [m.b.t. ambt] neerleggen; verlaten; opzeggen; afstand doen van; bedanken voor; vaarwelzeggen; [m.b.t. toneel] afgaan (van); (8) totaal ~; volledig ~; compleet ~; geheel en al ~; volkomen ~ [voorafgegaan door een ren'yōkei]; (9) jongstleden; [afk.] jl.; laatstleden; [afk.] ll.; ~ dezer; vorige ~; verleden ~; gepasseerde ~
次第shidai (1) volgorde; programma; (2) omstandigheden; toedracht; (3) volgens ~; naar ~; op ~; al naargelang (van); afhankelijk (zijn) van; het ligt aan ~; het is aan ~; afhangen van; (4) zodra (als); zo gauw; meteen (als; toen ~); direct bij ~; na ~ [i.c.m. ren'yōkei van een dōshi]
浮かび上がるukabiagaru (1) komen bovendrijven; naar boven (komen) drijven; opdrijven; opduiken; bovenkomen; boven water komen; opkomen; oprijzen; (2) aan het licht komen; voor de dag komen; aan de oppervlakte komen; treden; te voorschijn komen; treden; verschijnen; verrijzen; (3) ontstijgen; zich losmaken uit; van
san (1) het baren; het bevallen; bevalling; baring; partus; verlossing; geboorte; [fig.] kraambed [doorgaans door o お voorafgegaan]; (2) bakermat; geboorteplaats; origine; afkomst; afstamming; [fig.] wieg; (3) product; [m.b.t. personen] een geboren ~; [fig.; m.b.t. personen] zoon; dochter van ~; ingeborene van ~; (4) fortuin; vermogen; rijkdom; bezit; middelen; (5) made in ~; vervaardigd in ~; afkomstig uit ~; uit ~; van ~ afkomst; van ~; ~ van geboorte; geboortig van; uit; ~ van origine; van ~ bodem
hatsu (1) van; uit; vanaf; vanuit [gevoegd achter een vertrekpunt; verzendingsdatum enz.]; (2) [maatwoord voor kogels; granaten; raketten; schoten; slagen; klappen; motoren e.d.]
覚める ; 醒めるsameru (1) [目が〜] ontwaken; wakker worden; bijkomen uit; van; (2) [fig.] ontwaken; [fig.] wakker worden; [fig.] de ogen openen; uit de droom geholpen worden; [fig.] z'n ogen openen (voor); tot bezinning komen; tot zichzelf komen; bij zinnen komen; een illusie armer raken; uit de waan geholpen worden; (3) [酔いが〜] nuchter worden
言い落とすiiotosu (1) vergeten te zeggen; melden; ongezegd laten; (2) afbreken; afkraken; kwaadspreken over; van; afgeven op; kleineren
言い貶とすiiotosu afbreken; afkraken; kwaadspreken over; van; afgeven op; kleineren
貶すkenasu afbreken; afkraken; kraken; neerhalen; afkammen; onbillijk bekritiseren; afbrekende kritiek hebben op; kwaadspreken over; van; afgeven op; kleineren; bagatelliseren
辞去するjikyosuru gedag zeggen; vaarwel zeggen; weggaan bij; van; verlaten; vertrekken bij; van; zich verwijderen
遡る ; 溯る ; 泝るsakanoboru (1) tegen de stroom in gaan; ingaan; tegen de stroom oproeien; stroomopwaarts; naar de bron toe gaan; (2) zijn oorsprong vinden in; teruggaan tot; op; dateren uit; van; stammen uit; dagtekenen uit; bestaan sinds
遡れる ; 溯れる ; 泝れるsakanoboreru (1) tegen de stroom in kunnen gaan; kunnen ingaan; tegen de stroom kunnen oproeien; stroomopwaarts; naar de bron toe kunnen gaan; (2) zijn oorsprong kunnen vinden in; kunnen teruggaan tot; op; kunnen dateren uit; van; kunnen stammen uit; kunnen dagtekenen uit; kunnen bestaan sinds
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.51 sec. jiten.nl: 14 treffers, warandict: 22 treffers (zoekopdracht: 'van', strategie: exact). 
2005-2023