日蘭辭典+

36 resultaten voor ‘veel’
日蘭辭典 (trefwoord)
ōi多い
amata數多
(数多) zn. groot aantal o. ¶ 數多の zeer veel; talrijk. ¶ 數囘 menigmaal; zeer dikwijls; herhaaldelijk.
ariamaru有餘る
(有り余る) bn. overvloedig; i.w. overvloed hebben van; te veel hebben.
arifureru有觸れる
(有り触れる) i.w. veel voorkomen. ¶ 有觸れた gewoon; veel voorkomend. (俗) afgezaagd.
arikachi no有勝の
yakume役目
zn. taak v.; werk o.; ambtsplicht v.; functie v. ¶ お役目的に zonder veel zorg; omdat het nu eenmaal zijn plicht is. ¶ 役目柄で in qualiteit van; ambtelijk.
yamayama山々
bw. veel; zeer. ¶ 歸りたいのは山々ぢやが ik zou dolgraag teruggaan, maar ......
yarisugiru遣過ぎる
(遣り過ぎる) t.w. te veel doen; te veel geven; i.w. te ver gaan.
yokei餘計
(余計) zn. (1) [過多] teveel o. (2) [多いこと] groote hoeveelheid v.; overvloed m. (3) [不必要] overbodigheid v. ¶ 餘計な overbodig; ovetollig; onnoodig; overschietend. ¶ 餘計に te veel; onnoodig; ten overvloede.
ogoru奢る
(驕る、傲る) i.w. [贅澤] in weelde leven; veel geld verspillen; zich in weelde baden. (2) [驕慢] trots zijn. (3) [馳走する] tracteeren op; onthalen met. t.w. (4) [買ふ] koopen. ¶ 彼に一杯おごってやった ik tracteerde hem op een glas wijn.
taisō大層
(大層) bw. zeer; bijzonder; heel; erg. ¶ 大層な veel; groot.
shita

zn. tong v.; klepel (鐘等の) m. ¶ を揮ふ veel praten. ¶ 出す de tong uitsteken. ¶ よく廻るだね wat kun je kletsen! ¶ を捲かせる verstomd doen staan. ¶ を捲く verstomd staan; met stomheid geslagen zijn.

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <veel>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
少なからず sukunakarazu (1) geen klein beetje; niet zo'n beetje; niet weinig; niet gering; erg; veel; (2) niet zelden; vaak; dikwijls
幾つも ikutsumo (1) veel; talrijk; (2) [~…ない] niet veel; weinig; enkele; slechts een paar; beperkt
幾多の ikutano veel; vele; talrijke; een groot aantal ~; een flinke hoeveelheid ~; een heleboel ~; een massa ~; tal van; verscheidene; diverse; verschillende
一杯 ippai [meestal voorafgegaan door woorden die verwijzen naar een tijdsperiode] de gehele ~; de volledige ~; de ganse ~; ; (1) vol; (2) veel; talrijk; overvloedig; ; (1) een kopje (vol met); een glas (vol met); een kom (vol met); een schaal (vol met); een lepel (vol met); (2) een rondje [alcoholische drank]; [fig.] een slokje; een borrel; een glaasje; een dronk; (3) volheid
一杯の ippaino (1) vol; (2) veel; talrijk; overvloedig
骨折る honeoru (1) zich zwaar inspannen; een zware inspanning leveren; zich tot het uiterste inzetten; veel; heel wat moeite doen; heel wat inspanningen doen; zich geweldig beijveren; zich veel moeite getroosten; zich uitsloven; zwoegen; zich afbeulen; ploeteren; erg z'n best doen; zich duchtig weren; (2) een dienst bewijzen; van dienst zijn; z'n invloed aanwenden
沢山 takusan veel; een groot aantal; een menigte; een grote hoeveelheid; menig; heel wat; plenty; zat; een heleboel; een hoop; stapel; berg; zee van; massa; talrijk; massa's; horden; zeeën; [inform.] tig(-tal); ; (1) veel; heel wat; in overvloed; bij hopen; rijkelijk; overvloedig; in grote aantallen; hoeveelheden; in; bij groten getale; [form.] in menigvoud; (2) voldoende; genoeg; goed genoeg; toereikend; [i.h.b.] meer dan genoeg
沢山の takusanno veel; een grote; flinke hoeveelheid; een groot aantal; heel wat; een hoop; hopen; talrijke; een flinke dosis; een heleboel; een boel; een massa; een stapel; plenty; volop; ~ in overvloed; ~ zat; ~ bij hopen
多々 tata (1) veel; een heleboel; (2) hoe meer
断然 danzen (1) beslist; bepaald; stellig; resoluut; ferm; gedecideerd; (2) verreweg; verre; veel; veruit
多分 tabun veel; heel wat; ruim voldoende; in ruime; hoge; grote; sterke; belangrijke mate; genoeg; ruimschoots; rijkelijk; niet afgemeten; grotendeels; [form.] grotelijks; ; waarschijnlijk; allicht; misschien; denkelijk; vermoedelijk; wel; ; royaal; gul; flink; fors; ferm; ruim; mild; rijkelijk; omvangrijk; aanzienlijk
大分 daibun veel; een hoop; nogal wat; heel wat; flink wat; aardig wat; niet weinig; tal van; ettelijke; een heleboel; behoorlijk; aanzienlijk; aanmerkelijk; beduidend; ruimschoots; substantieel
大分 daibu veel; een hoop; nogal wat; heel wat; flink wat; aardig wat; niet weinig; tal van; ettelijke; een heleboel; behoorlijk; aanzienlijk; aanmerkelijk; beduidend; ruimschoots; substantieel
多量 taryou grote hoeveelheid; hoeveelheden; heel wat; veel; overvloed
漸と yatto (1) eindelijk; na lange tijd; op het einde; uiteindelijk; goed en wel; ten langen leste; ten slotte; als slot; finaal; (2) ternauwernood; op het nippertje; (nog maar) net; eventjes; amper; pas ~; koud ~; nauwelijks ~; nog net (op tijd); nog juist (op tijd); op het laatste moment; op het laatste ogenblik; op het laatste nippertje; nipt; op het kantje (af); bij het walletje langs; weinig schelend; op het randje af; bijna te laat; kantje boord; met de hakken over de sloot; ei zo na; (3) met (grote) moeite; met pijn en moeite; moeizaam; node; (4) veel; een hoop; een heleboel; een massa; een boel; een overvloed; een grote hoeveelheid; heel wat; overvloedig; aardig wat; behoorlijk wat; (5) veruit; verreweg; verre
余程 yohodo behoorlijk; heel wat; zeer; nogal; best wel; danig; vrij; voor een groot deel; ver; aanzienlijk; aanmerkelijk; flink; veel; [Belg.N., niet alg.] een pak
遙かに harukani (1) heel ver; afgelegen; in de verte; ver weg; (2) lang geleden; (3) in hoge mate; zeer; veel; ver; verre; verreweg
遙か haruka (1) heel ver; afgelegen; in de verte; ver weg; (2) lang geleden; (3) in hoge mate; zeer; veel; ver; verre; verreweg
夥しい obitadashii (1) een grote hoeveelheid; een groot aantal; veel; vele; talrijk; (2) enorm; overweldigend; geweldig
多くの ookuno veel; vele; een groot aantal; een grote hoeveelheid; talrijke; plenty
大食いする ooguisuru veel; overdadig eten; bunkeren; schranzen; slempen; vraatzuchtig; gulzig; schrokkig zijn
多い ooi (1) veel; (2) talrijk; overvloedig; veel in getal; frequent; veel voorkomend; vaak voorkomend; herhaaldelijk
数々 kazukazu veel; heel wat; in overvloed; bij hopen; rijkelijk; overvloedig; in grote aantallen; hoeveelheden; in; bij groten getale; [form.] in menigvoud; ; [~の] veel; vele; talrijke; diverse; ettelijke; een groot aantal
数多 amata vele; velen; ; (1) heel; erg; zeer; enorm; ontzettend; (2) [~の] veel; menig; tal van; heel wat
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.45 sec. jiten.nl: 12 treffers, warandict: 24 treffers (zoekopdracht: 'veel', strategie: exact). 
2005-2020