日蘭辭典+

45 resultaten voor ‘veel’
日蘭辭典 (trefwoord)
ōi多い
amata數多
(数多) zn. groot aantal o. ¶ 數多の zeer veel; talrijk. ¶ 數囘 menigmaal; zeer dikwijls; herhaaldelijk.
ariamaru有餘る
(有り余る) bn. overvloedig; i.w. overvloed hebben van; te veel hebben.
arifureru有觸れる
(有り触れる) i.w. veel voorkomen. ¶ 有觸れた gewoon; veel voorkomend. (俗) afgezaagd.
arikachi no有勝の
yakume役目
zn. taak v.; werk o.; ambtsplicht v.; functie v. ¶ お役目的に zonder veel zorg; omdat het nu eenmaal zijn plicht is. ¶ 役目柄で in qualiteit van; ambtelijk.
yamayama山々
bw. veel; zeer. ¶ 歸りたいのは山々ぢやが ik zou dolgraag teruggaan, maar ......
yarisugiru遣過ぎる
(遣り過ぎる) t.w. te veel doen; te veel geven; i.w. te ver gaan.
yokei餘計
(余計) zn. (1) [過多] teveel o. (2) [多いこと] groote hoeveelheid v.; overvloed m. (3) [不必要] overbodigheid v. ¶ 餘計な overbodig; ovetollig; onnoodig; overschietend. ¶ 餘計に te veel; onnoodig; ten overvloede.
ogoru奢る
(驕る、傲る) i.w. [贅澤] in weelde leven; veel geld verspillen; zich in weelde baden. (2) [驕慢] trots zijn. (3) [馳走する] tracteeren op; onthalen met. t.w. (4) [買ふ] koopen. ¶ 彼に一杯おごってやった ik tracteerde hem op een glas wijn.
taisō大層
(大層) bw. zeer; bijzonder; heel; erg. ¶ 大層な veel; groot.
shita

zn. tong v.; klepel (鐘等の) m. ¶ を揮ふ veel praten. ¶ 出す de tong uitsteken. ¶ よく廻るだね wat kun je kletsen! ¶ を捲かせる verstomd doen staan. ¶ を捲く verstomd staan; met stomheid geslagen zijn.

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <veel>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
ちやほやするchiyahoyasuru veel; overdreven aandacht schenken aan; veel werk maken van; op een voetstuk plaatsen; in de watten leggen; naar z'n zin maken; tegemoet komen aan; z'n zin geven; (al te veel) toegeven aan; vertroetelen; verwennen; bederven; pamperen
一杯のippaino (1) vol; (2) veel; talrijk; overvloedig
一杯ippai (1) een kopje (vol met); een glas (vol met); een kom (vol met); een schaal (vol met); een lepel (vol met); (2) een rondje [alcoholische drank]; [fig.] een slokje; een borrel; een glaasje; een dronk; (3) volheid; (4) vol; (5) veel; talrijk; overvloedig; (6) [meestal voorafgegaan door woorden die verwijzen naar een tijdsperiode] de gehele …; de volledige …; de ganse …
余程yohodo behoorlijk; heel wat; zeer; erg; nogal; best wel; danig; vrij; voor een groot deel; ver; aanzienlijk; aanmerkelijk; flink; veel; [Belg.N.; niet alg.] een pak
多々tata (1) veel; een heleboel; (2) hoe meer
多いooi (1) veel; (2) talrijk; overvloedig; veel in getal; frequent; veel voorkomend; vaak voorkomend; herhaaldelijk
多くooku (1) veel; vele; een groot aantal; een grote hoeveelheid; menigte; talrijk; heleboel; massa's; (2) merendeel; grootste gedeelte; grootste deel; meeste; meerderheid; gros; leeuwendeel; hoofdmoot; (3) grotendeels; voor het grootste deel; overwegend; vooral; hoofdzakelijk; voornamelijk; veelal; bovenal; meestal; in het algemeen; doorgaans
多くのookuno veel; vele; een groot aantal; een grote hoeveelheid; talrijke; plenty
多分tabun (1) waarschijnlijk; wellicht; allicht; misschien; denkelijk; vermoedelijk; wel; (2) veel; heel wat; ruim voldoende; in ruime; hoge; grote; sterke; belangrijke mate; genoeg; ruimschoots; rijkelijk; niet afgemeten; grotendeels; [form.] grotelijks; (3) royaal; gul; flink; fors; ferm; ruim; mild; rijkelijk; omvangrijk; aanzienlijk
多量taryou grote hoeveelheid; hoeveelheden; heel wat; veel; overvloed
sawada veel; heel wat; overvloedig
ta (1) [~とする] waarderen; naar waarde schatten; appreciëren; op prijs stellen; dankbaar zijn voor; hoog aanslaan; [Belg.N.] hoog oplopen met; roemen; (a) veel; menig; poly-; multi-
夥しいobitadashii (1) een grote hoeveelheid; een groot aantal; veel; vele; talrijk; (2) enorm; overweldigend; geweldig
大分daibun veel; een hoop; nogal wat; heel wat; flink wat; aardig wat; niet weinig; tal van; ettelijke; een heleboel; behoorlijk; aanzienlijk; aanmerkelijk; beduidend; ruimschoots; substantieel
大分daibu veel; een hoop; nogal wat; heel wat; flink wat; aardig wat; niet weinig; tal van; ettelijke; een heleboel; behoorlijk; aanzienlijk; aanmerkelijk; beduidend; ruimschoots; substantieel
大食いするooguisuru veel; overdadig eten; bunkeren; schranzen; slempen; vraatzuchtig; gulzig; schrokkig zijn
少なからずsukunakarazu (1) geen klein beetje; niet zo'n beetje; niet weinig; niet gering; erg; veel; (2) niet zelden; vaak; dikwijls
山程yamahodo een berg; hopen; massa's; stapels; heel wat; een heleboel; veel; bij de vleet
幾つもikutsumo (1) veel; talrijk; (2) [~…ない] niet veel; weinig; enkele; slechts een paar; beperkt
幾多のikutano veel; vele; talrijke; een groot aantal …; een flinke hoeveelheid …; een heleboel …; een massa …; tal van; verscheidene; diverse; verschillende; menige; massa's; horden
数々kazukazu (1) [~の] veel; vele; talrijke; diverse; ettelijke; een groot aantal; (2) veel; heel wat; in overvloed; bij hopen; rijkelijk; overvloedig; in grote aantallen; hoeveelheden; in; bij groten getale; [form.] in menigvoud
数多amata (1) heel; erg; zeer; enorm; ontzettend; (2) [~の] veel; menig; tal van; heel wat; (3) vele; velen
断然danzen (1) beslist; bepaald; stellig; resoluut; ferm; gedecideerd; (2) verreweg; verre; veel; veruit
有り勝ちarigachi vaak; veel; herhaaldelijk voorkomend; algemeen gebruikelijk; frequent; gewoon; alledaags; regelmatig; gangbaar; courant; schering en inslag; typisch
沢山takusan (1) veel; een groot aantal; een menigte; een grote hoeveelheid; menig; heel wat; plenty; zat; een heleboel; een hoop; stapel; berg; zee van; massa; talrijk; massa's; horden; zeeën; [inform.] tig(-tal); (2) veel; heel wat; in overvloed; bij hopen; rijkelijk; overvloedig; in grote aantallen; hoeveelheden; in; bij groten getale; [form.] in menigvoud; (3) voldoende; genoeg; goed genoeg; toereikend; [i.h.b.] meer dan genoeg
沢山のtakusanno veel; een grote; flinke hoeveelheid; een groot aantal; heel wat; een hoop; hopen; talrijke; een flinke dosis; een heleboel; een boel; een massa; een stapel; plenty; volop; ~ in overvloed; ~ zat; ~ bij hopen
漸とyatto (1) eindelijk; na lange tijd; op het einde; uiteindelijk; goed en wel; ten langen leste; ten slotte; als slot; finaal; (2) ternauwernood; op het nippertje; (nog maar) net; eventjes; amper; pas ~; koud ~; nauwelijks ~; nog net (op tijd); nog juist (op tijd); op het laatste moment; op het laatste ogenblik; op het laatste nippertje; nipt; op het kantje (af); bij het walletje langs; weinig schelend; op het randje af; bijna te laat; kantje boord; met de hakken over de sloot; ei zo na; (3) met (grote) moeite; met pijn en moeite; moeizaam; node; (4) veel; een hoop; een heleboel; een massa; een boel; een overvloed; een grote hoeveelheid; heel wat; overvloedig; aardig wat; behoorlijk wat; (5) veruit; verreweg; verre
若干のsokobakuno (1) een aantal; meerdere; wat; enkele; een paar; enige; ettelijke; (2) heel wat; veel; een heleboel; een massa
若干sokobaku (1) een aantal; meerdere; wat; enkele; een paar; enige; ettelijke; (2) heel wat; veel; een heleboel; een massa
遙かに ; 遥かに ; 悠かにharukani (1) heel ver; afgelegen; in de verte; ver weg; (2) lang geleden; (3) in hoge mate; zeer; veel; ver; verre; verreweg
遥かharuka (1) ver; afgelegen; in de verte; ver weg; (2) lang geleden; (3) in hoge mate; zeer; veel; ver; verre; verreweg; veruit; (4) onaangenaam; vervelend
頻発するhinpatsusuru (1) vaak gebeuren; veel; regelmatig voorkomen; dikwijls voorvallen; zich frequent voordoen; (2) [verkeers.] een frequente dienst onderhouden
骨折るhoneoru (1) zich zwaar inspannen; een zware inspanning leveren; zich tot het uiterste inzetten; veel; heel wat moeite doen; heel wat inspanningen doen; zich geweldig beijveren; zich veel moeite getroosten; zich uitsloven; zwoegen; zich afbeulen; ploeteren; erg z'n best doen; zich duchtig weren; (2) een dienst bewijzen; van dienst zijn; z'n invloed aanwenden
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.55 sec. jiten.nl: 12 treffers, warandict: 33 treffers (zoekopdracht: 'veel', strategie: exact). 
2005-2023