日蘭辭典+

16 resultaten voor ‘verantwoordelijkheid’
日蘭辭典 (trefwoord)
tantō擔當
(担当) zn. taak v.; opdracht v.; verantwoordelijkheid v. ¶ 擔當する taak aanvaarden; op zich nemen; zich belasten met.
ichizon一存
zn. eigen inzicht o.; persoonlijke meening v. ¶ 一存で決する naar eigen inzicht beslissen; de verantwoordelijkheid alleen op zich nemen.
dōtoku道德

(道徳) zn. zedelijkheid v.; deugd v.; moraal v. ¶ 道德的 zedelijk; moreel; ethisch. ¶ 道德上 uit een zedelijk oogpunt. ¶ 道德學 zedeleer. ¶ 道德家ぶる den zedemeester uithangen. ¶ 道德心 zedelijk gevoel; geweten. ¶ 道德主義 zedelijke beginselen. ¶ 道德頽廢 demoralisatie. ¶ 道德的責任 moreele verantwoordelijkheid.

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <verantwoordelijkheid>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
tsumi verschrikkelijk; wreed; afschuwelijk; schandalig; onheus; gemeen; ; (1) wandaad; vergrijp; misdrijf; delict; [i.h.a.] misdaad; crime; [Lat.] crimen; (2) zonde; (3) schuld; verantwoordelijkheid; (4) sanctie; straf; strafmaatregel; veroordeling
務め tsutome plicht; verantwoordelijkheid; taak
受け持ち ukemochi verantwoordelijkheid; toegewezen taak; opdracht; datgene waarmee men belast is; iets; iem. waarvoor men verantwoordelijk is
責任 sekinin (1) verantwoordelijkheid; verantwoording; responsabiliteit; schuld; verplichting; plicht; (2) aansprakelijkheid; responsabiliteit; rekenplichtigheid; comptabiliteit; toerekenbaarheid; toerekeningsvatbaarheid
seki (1) a. ter verantwoording roepen; vermanen; (2) b. taak; plicht; ; verantwoordelijkheid; plicht; verplichting
責務 sekimu plicht; verplichting; taak; verantwoordelijkheid
担当 tantou het verantwoordelijk zijn voor; verantwoordelijkheid
義務 gimu plicht; verbintenis; verplichting; verantwoordelijkheid
yaku [maatwoord voor taken, functies, (toneel)rollen]; ; (1) plicht; taak; functie; rol; opdracht; verantwoordelijkheid; pakkie-an; (2) (openbare) betrekking; (regerings)ambt; staatsbetrekking; post; positie [bij het Rijk]; officie; officium; [in zijn] hoedanigheid [van]; portefeuille; baan; job; dienst; (3) toneelrol; rol; (4) vroondienst; corvee; herendienst; hand- en spandienst; (5) cijns; schatting; tiend; belasting; recht; (6) [m.b.t. kaartspel; mahjong] roemer; roem in het kaartspel of bij mahjong; roemkaarten of -schijven; (7) menstruatie; maandbloeding; ongesteldheid; menses; maandstonden
役目 yakume plicht; taak; functie; rol; opdracht; dienst; verantwoordelijkheid; pakkie-an
役割 yakuwari (1) rolverdeling; rolbezetting; casting; taakverdeling; (2) rol; taak; plicht; functie; opdracht; verantwoordelijkheid; pakkie-an
kakari (1) persoon belast met …; persoon met de verantwoordelijkheid over …; verantwoordelijke; (2) iets waarvoor men verantwoordelijk is; verantwoordelijkheid
ni (1) lading; last; vracht; cargo; carga; vrachtgoed(eren); (2) last; pak; taak; verantwoordelijkheid
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.38 sec. jiten.nl: 3 treffers, warandict: 13 treffers (zoekopdracht: 'verantwoordelijkheid', strategie: exact). 
2005-2020