日蘭辭典+

20 resultaten voor ‘verdedigen’
日蘭辭典 (trefwoord)
shugo守護
zn. bescherming v.; hoede v. ¶ 守護 beschermheilige. ¶ の守護 de hoede van God.
shishu死守
zn. wanhopige verdediging v. ¶ 死守する wanhopig verdedigen.
shuchō主張
zn. (1) [唱道] pleidooi o.; voorspraak v.; bepleiting v. (2) [持論] opinie o.; meening v. (3) [權利などの] aanspraak v.; bewering v.; handhaving v. (4) [固持] halsstarrigheid v.; volharding v. ¶ 主張する bepleiten; aanspraak maken. ¶ 自説を主張する eigen meening verdedigen; zijn standpunt handhaven. ¶ 無罪を主張する onschuld bepleiten. ¶ 權利を主張する een recht eischen. ¶ 主張者 pleiter; eischer.
SUPPLEMENT (trefwoord)
teishō提唱
(zn., suru-ww) (1) Het bepleiten [voorstellen; voorstaan; voorstellen; verdedigen; presenteren] van een zaak; voorstel; verdediging; presentatie. ¶ 提唱する teishōsuru [een zaak; iets] bepleiten; voorstaan; voorstellen; verdedigen; presenteren. ¶ 提唱者 teishōsha voorsteller; pleiter; verdediger; presentator. ¶ 彼の学説が初めて提唱されたは、それを信じなかった。 Kare no gakusetsu ga hajimete teishōsareta toki wa, dare mo sore wo shinjinakatta. Toen zijn theorie voor het eerst werd gepresenteerd vond die geen enkele steun. ¶ 電力不足対策のスーパークールビズとして、ポロシャツやアロハシャツの着用が提唱された。Denryokubusoku taisaku no sūpākūrubizu to shite, poroshatsu ya arohashatsu no chakuyō ga teishōsarete. In het kader van de Super Cool Biz maatregel voor het bestrijden van energietekorten werd het dragen van poloshirts en alohashirts [hawaïshirts] bepleit. [NB Cool Biz en later Super Cool Biz waren initiatieven van de Japanse overheid om bedrijven te stimuleren het mogelijk te maken om de airco op een lagere temperatuur zetten door werknemers zich luchtiger te laten kleden] (2) (a) Het uitleggen [verklaren; uiteenzetten; behandelen] van iets; uitleg; verklaring; uiteenzetting; lezing. (b) specifiek het uitleggen van de doctrines in Zenboeddhisme. ¶ 提唱する teishōsuru uitleggen; verklaren; behandelen; uiteenzetten. ¶ 禅家の提唱 Zenke no teishō Catechetische vraag voor meditatie in Zen.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <verdedigen>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
主張するshyuchousuru (met klem) beweren; asserteren; claimen; stellen; aanvoeren; poneren; volhouden; erop staan; betogen; insisteren; staande houden; eropna houden; verdedigen; bepleiten; voorstaan; huldigen; [Belg.N.] vooropstellen; [i.h.b.] benadrukken; [i.h.b.] beklemtonen; [i.h.b.] de nadruk leggen op
唱えるtonaeru (1) reciteren; declameren; opzeggen; herhalen; scanderen; roepen; schreeuwen; (2) bepleiten; verdedigen; voorstaan; (3) naar voren brengen; aanvoeren; te berde brengen; opperen
堅持するkenjisuru [m.b.t. principe; doctrine; gewoonte; inzichten] vasthouden aan; het houden bij; zich streng houden aan; aanhangen; toegedaan zijn; trouw blijven aan; gehecht blijven aan; blijven bij; verdedigen; opkomen voor; handhaven; staande houden; volhouden
守るmamoru (1) zich houden aan; [約束を] houden; vasthouden aan [節操を]; handhaven; staande houden; [名誉を] ophouden; hooghouden; gestand doen; trouw blijven aan; in acht nemen; nakomen; betrachten; naleven; eerbiedigen; [規則を] observeren; [言い付けを] opvolgen; (2) verdedigen; beschermen; hoeden; behoeden; beschutten; bewaren; behouden; vrijwaren; protegeren; defenderen; bewaken; beveiligen; (3) [sportt.] dekken; [i.h.b. bij honkbal] verdedigen
庇うkabau (1) beschermen; behoeden; de hand boven het hoofd houden; sauveren; verdedigen; het opnemen voor; (2) voorzichtig zijn met; ontzien
弁護するbengosuru [jur.] verdedigen; als verdediger optreden (voor); pleiten in het voordeel van ~; rechtvaardigen; het opnemen voor; defensie voeren; een pleidooi houden voor; opkomen voor; een lans breken voor; een goed woordje doen voor
提唱するteishyousuru (1) verklaren; uiteenzetten; uitleggen; toelichten; college; onderricht; een uiteenzetting geven over; een verhaal houden over; (2) bepleiten; verdedigen; voorstaan; pleiten voor; pleitbezorger zijn voor
擁護するyougosuru verdedigen; beschermen; behoeden; vrijwaren; steunen; opkomen voor
支持するshijisuru steunen; steun geven; backen; rugsteunen; staan achter; bijstaan; terzijde staan; solidair zijn met; verdedigen; bijtreden; bijspringen; bijvallen; aanhangen
標榜するhyoubousuru (1) huldigen; toegedaan zijn; aanhangen; voorstaan; voorstander zijn van; bepleiten; pleiten voor; opkomen voor; verdedigen; zich inzetten voor; belijden; (2) verklaren; zich … noemen; zich laten voorstaan op; zich beroemen op; prat gaan op; [geneesk.] […と] gespecialiseerd zijn in; (3) huldigen; eer bewijzen; hulde brengen; reclame maken voor
無理なmurina (1) onredelijk; niet te verantwoorden; verdedigen; rechtvaardigen; onverantwoordelijk; onverdedigbaar; (2) onmogelijk; ondoenlijk; (3) gedwongen; verplicht; opgelegd; geforceerd; (4) buitensporig; exorbitant; excessief; onmatig
自衛するjieisuru zich(zelf) verdedigen; zich(zelf) verweren; zich te weer stellen; zich beveiligen; zich weren; zich vrijwaren
ei (1) [Chin.gesch.] Wèi [= staat tijdens de Zhōu-dynastie; 11e eeuw-209 v.Chr.]; (a) verdedigen; bewaker
e verdedigen; bewaker
説くtoku (1) verklaren; uitleggen; uiteenzetten; toelichten; ophelderen; expliceren; uit de doeken doen; (2) preken; prediken; verkondigen; verdedigen; bepleiten; (3) bepraten; overreden; overhalen; overtuigen
防衛するboueisuru verdedigen; verweren; defenderen
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.59 sec. jiten.nl: 4 treffers, warandict: 16 treffers (zoekopdracht: 'verdedigen', strategie: exact). 
2005-2021