日蘭辭典+

12 resultaten voor ‘verhalen’
日蘭辭典 (trefwoord)
kataru語る
t.w. vertellen; zeggen; (義太夫などを) opzeggen; voordragen; reciteeren. ¶ 語り明かす den geheelen nacht door praten.
hanasu話す
i.w. (1) [談話] praten; spreken; babbelen; converseeren. t.w. (2) [告げる] vertellen; zeggen; verhalen. (3) [外國語を] spreken; kunnen spreken; kennen. ¶ にちと話したいある er is iets waarover ik u spreken wilde. ¶ 蘭語話す hollandsch spreken; hollandsch kennen.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <verhalen>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
取り戻すtorimodosu (1) terugnemen; hernemen; (2) terugkrijgen; terughalen; terugwinnen; terugvinden; achterhalen; herwinnen; herkrijgen; verhalen; recupereren; [健康を] aansterken; (3) [遅れを] inhalen; inlopen
叙するjosuru (1) verheffen tot; in; opnemen in; promoveren tot; verhogen tot; verlenen; (2) onder woorden brengen; verwoorden; dichten; beschrijven; verhalen
叙述するjojutsusuru beschrijven; afschilderen; voorstellen; schetsen; verhalen; vertellen; een relaas geven; verslag geven; doen; een beeld tonen
物語るmonogataru (1) vertellen; verhalen; berichten; debiteren; (2) tonen; getuigen van; [heel wat] zeggen over; verklaren; wijzen op; blijk geven van; bevestigen; staven; een teken zijn van; een bewijs zijn van; getuigenis afleggen van; verraden
話すhanasu (1) spreken; praten; vertellen; zeggen; verhalen; relateren; snakken; snappen; [oneig.] melden; [Barg.] dibberen; (2) bepraten; zich onderhouden (met); spreken (met); een gesprek voeren; converseren; [Barg.] bedibberen; (3) [een taal] spreken
語るkataru (1) praten; vertellen; verhalen; (2) reciteren; zingen
説話するsetsuwasuru verhalen; vertellen
諸説‎shyosetsu (1) verschillende theorieën; uiteenlopende meningen; diverse inzichten; (2) verschillende geruchten; allerlei praatjes; diverse ; verhalen
講釈するkoushyakusuru (1) verklaren; uitleggen; expliceren; expliqueren; (2) hoogdravend uiteenzetten; van naaldje tot draadje uit de doeken doen; (3) [Edo-periode] vertellen; voordragen; verhalen; lezing houden
述べる ; 宣べる ; 陳べるnoberu verklaren; vermelden; noemen; zeggen; uiten; geven; uiteenzetten; stellen; [z'n gedachten enz.] uitdrukken; [z'n medeleven enz.] betuigen; onder woorden brengen; aangeven; verslag uitbrengen; melden; uitspreken; [de waarheid enz.] spreken; vertellen; [omstandig; in het kort enz.] verhalen; gewagen
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.49 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 10 treffers (zoekopdracht: 'verhalen', strategie: exact). 
2005-2023