日蘭辭典+

16 resultaten voor ‘volgens’
日蘭辭典 (trefwoord)
atsurae
(誂え) zn. order v.; bestelling v.; opdracht v. ¶ 誂の volgens bestelling gemaakt; op maat gemaakt.
yakujō約定
zn. belofte v.; verbintenis v.; contract o.; overeenkomst v. ¶ 約定違背 contractbreuk. ¶ 約定の gecontracteerd; contractueel; gestipuleerd. ¶ 約定上 volgens contract. ¶ 約定者 contractant. ¶ 約定書 schriftelijk contract.
iwayuru所謂
bn. zoogenaamd; bw. om zoo te zeggen; bij wijze van spreken. ¶ 諺に所謂 zooals het spreekwoord zegt.
yoru依る
i.w. (1) [依賴] vertrouwen op; afhangen van. (2) [基く] gegrond zijn op; overeenstemmen met; veroorzaakt zijn door. (3) [手段に] gebruik maken van. ¶ に依って op grond van; in overeenstemming met; vertrouwend op; volgens.
shitagau從ふ
(従う) i.w. (1) [降服] gehoorzamen. t.w. (2) [追隨] volgen; i.w. meegaan met. t.w.(3) [隨行] vergezellen. (4) [從事] uitoefenen. ¶ 規則に從ふ voorschriften opvolgen; zich houden aan de regels. ¶ 大勢に從ふ met zijn tijd meegaan. ¶ 硏究從ふ onderzoek houden. ¶ の説に從へば volgens uwe meening. ¶ 決定に從ひます ik onderwerp me aan uwe beslissing.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <volgens>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
によりniyori bij; volgens; naar; op; door; wegens; vanwege; krachtens; uit hoofde van; overeenkomstig; via; langs
に依ってniyotte (1) op grond van; [afk.] o.g.v.; krachtens; [jur.] ex; uit hoofde van; uit kracht van; uitgaande van; vertrouwend op; (2) volgens; naar; overeenkomstig; in overeenstemming met; conform; zoals; als; (3) wegens; tengevolge van; [afk.] t.g.v.; ingevolge; als gevolg van; vanwege; door; door toedoen van; naar aanleiding van; [Belg.N.] omwille van; (4) door middel van; via; met behulp van; aan de hand van; dankzij; (5) in antwoord op; als reactie op
儘 ; 任 ; 随 ; 侭mama (1) toestand zoals hij is; als zodanig; gegeven situatie; zoals het is; originele staat; zo; blauwblauw; onaangeroerd [blijven; laten; zijn enz.]; intact ~; onaangetast ~; met rust ~; ongemoeid ~; (2) zoals men wil; [naar de] wens; inval van 't ogenblik; z'n zin [krijgen; geven enz.]; (3) zoals ~; naar ~; volgens ~; (4) [drukwezen] correctie vervalt; sic; zoals het er staat; stet
因って ; 仍ってyotte (1) daarom; bijgevolg; om die reden; vandaar; dus; op grond daarvan; zodoende; derhalve; dientengevolge; dienovereenkomstig; (2) op grond van; krachtens; uit hoofde van; uit kracht van; ingevolge; overeenkomstig; in conformiteit; overeenstemming met; volgens; naar (gelang van); conform; als; in antwoord op; onder; wegens; uitgaand van; vertrouwend op; door; uit; vanwege; tengevolge van; als gevolg van; omwille van; ter wille van; door middel van
定刻にteikokuni op de vastgestelde tijd; op de voorgeschreven tijd; op de aangegeven tijd; volgens; op schema; (prompt) op tijd; stipt; punctueel
宣はくnotamahaku aldus; dixit; volgens; naar … beweert; luidens; zo sprak
曰くiwaku (1) reden; aanleiding; achterliggend verhaal; (2) aldus; dixit; volgens; naar … beweert; luidens
様にyouni (1) als; zoals; [arch.] gelijk; (2) overeenkomstig; volgens; (3) om; teneinde; zodat; (4) [ter uitdrukking van een licht bevel]; (5) [ter uitdrukking van een wens; hoop]
次第shidai (1) volgorde; programma; (2) omstandigheden; toedracht; (3) volgens ~; naar ~; op ~; al naargelang (van); afhankelijk (zijn) van; het ligt aan ~; het is aan ~; afhangen van; (4) zodra (als); zo gauw; meteen (als; toen ~); direct bij ~; na ~ [i.c.m. ren'yōkei van een dōshi]
稲妻形にinazumakeini volgens; in een zigzaglijn; zigzagsgewijs; in de vorm van een zigzag
通りtoori (1) straat; verkeersweg; (2) passage; (doorgaand) verkeer; mouvement; doorgang; (3) doorstroming; doorloop; ventilatie; [m.b.t. stem] bereik; doordringendheid; penetrantie; (4) reputatie; populariteit; [m.b.t. handel] goodwill; (5) aannemelijkheid; begrijpelijkheid; (6) zoals; als; naar; volgens; conform; overeenkomstig; in overeenstemming met; gelijkaardig met; op de wijze van; [arch.] gelijk; (7) [maatwoord voor manieren; wijzen; trants; soorten enz.]; (8) [maatwoord voor het aantal keren]; (9) ongeveer; om en bij; om en nabij; circa; plusminus; [inform.] pakweg
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.53 sec. jiten.nl: 5 treffers, warandict: 11 treffers (zoekopdracht: 'volgens', strategie: exact). 
2005-2022