日蘭辭典+

44 resultaten voor ‘vrij’
日蘭辭典 (trefwoord)
jiyū自由
zn. vrijheid v. ¶ 自由競爭 vrije concurrentie. ¶ 自由vrij land. ¶ 自由行動許す de vrije hand geven. ¶ 自由思想 vrije gedachte. ¶ 自由思想家 vrijdenker. ¶ 自由である eigen baas zijn. ¶ 自由を失ふ vrijheid van beweging verliezen. ¶ 自由なる vrij; ongehinderd; onbelemmerd. ¶ 自由にする zijn eigen zin volgen. ¶ 人を自由にする iemand naar zijn hand zetten; iemand laten doen wat men wil; iemand om den vinger winden. ¶ 自由貿易 vrij handel; vrijhandel. ¶ 自由廢業 bevrijding uit blanke slavernij. ¶ 自由放任 laissez-faire (佛語); non-interventie. ¶ 自由意志 vrije wil. ¶ 自由權 recht der vrijheid. ¶ 自由戀愛 vrije liefde. ¶ 自由選擇 vrije keuze. ¶ 自由主義 liberalisme; vrijzinnigheid. ¶ どうぞ御自由になさい doe alsof je thuis was. ¶ 妻君の自由になって居る onder de pantoffel zitten. ¶ 蘭語自由操る de Hollandsche taal beheerschen; het Hollandsch meester zijn; goed Hollandsch spreken.
aete敢て
(敢えて) bw. onvervaard; zonder aarzelen. ¶ 敢て云う onvervaard zeggen. ¶ 敢てする het wagen om......; zoo vrij zijn om......; durven.
asobidoki遊時
(遊び時) zn. speeluur o.; vrij kwartier o.;
aki
(き) zn. (1) [間隙] ruimte v.; open plaats v. (2) [位] vacature v. (3) [暇] vrije tijd m. ¶ いた vrij; vacant; onbezet; ledig; leeg. (4) [椅子] vrije stoel. ¶ 罎 leege flesch. ¶ どこにも席がない er is nergens plaats.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <vrij>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
ご遠慮なく ; 御遠慮なくgoenryonaku (1) zonder formaliteiten; informeel; gemoedelijk; zonder terughoudendheid; zonder reserve; op zijn gemak; (2) vrij; vrijelijk; op vrije wijze; zonder beperkingen; ongehinderd; (3) onomwonden; ongezouten; onbeschaamd; openlijk; (4) zonder aarzeling; zonder aarzelen
アンタイドantaido ongebonden; vrij; bevrijd; los
フォアfuxoa (1) [tennis] forehand; (2) Foer; Foy; (3) Foix; (4) vier; (5) [golf] fore; vrij
フリーfurii (1) freelancer; (2) vrij; onafhankelijk; onbelemmerd; (3) vrij; gratis; kosteloos; [i.h.b.] belastingvrij
レスresu (1) antwoord; reactie; weerklank; respons; (2) löss; Limburgse klei; (3) Les; (4) -loos; -vrij
一寸 ; 鳥渡chotto (1) (een) beetje; wat; een tikkeltje; ietsje(s); een tikje; iets; een weinig; ietwat; lichtjes; lichtelijk; enigszins; even; eventjes; (een) ogenblikje; (een) momentje; (2) nogal; best (wel); vrij; tamelijk; behoorlijk; (3) (niet enz.) zomaar; (niet enz.) meteen [i.c.m. negatie]; (4) hé; hei; hallo (daar); excuseer; hoor eens; [i.h.b.] kom eens
中々nakanaka (1) nogal; best wel; eerder; knap; vrij; (2) [i.c.m. een negatie] niet zomaar; niet zo makkelijk; niet direct; (3) redelijk; behoorlijk; aanzienlijk; aardig; flink; -er dan verwacht; (4) bravo!; hulde! [bijvalsbetuiging; vaak geuit door toeschouwers van kyōgen-drama]
休みyasumi (1) rust; pauze; onderbreking; verpozing; verzetje; stop [bv. een stop maken]; halt [houden]; rustpauze; rustpoos; rustperiode; schaft; schoft; [i.h.b.] schofttijd; [m.b.t. akker] rustbraak; break; respijt; (2) vakantie; schoolvakantie; reces; vrijaf; vrij; vakantiedag; vrije dag; dag vrij; rustdag; vrije tijd; rusttijd; verlof; verloftijd; (3) afwezigheid; absentie; (4) nachtrust; bedrust; slaap; (5) slaap van zijderupsen; voorafgaande aan hun vervelling; (6) eufemisme voor "ziekte"; gebezigd door Ise-priesteressen
余程yohodo behoorlijk; heel wat; zeer; erg; nogal; best wel; danig; vrij; voor een groot deel; ver; aanzienlijk; aanmerkelijk; flink; veel; [Belg.N.; niet alg.] een pak
可成 ; 可也kanari nogal; tamelijk; aanzienlijk; redelijk; aardig ~; vrij ~; behoorlijk ~; geducht
唯のtadano (1) slechts; louter; enkel; maar; alleen (maar); (2) gewoon; alledaags; normaal; algemeen; gebruikelijk; doodgewoon; niet bijzonder; gangbaar; banaal; triviaal; modaal; doorsnee; ordinair; (3) gratis; kosteloos; vrij
唯 ; 只 ; 常 ; 徒tada (1) enkel; uitsluitend; puur; zuiver; enig; [inform.] enigst; (2) slechts; louter; enkel; maar; alleen (maar); (3) zo maar; zonder meer; zonder reden; (4) alleen; maar; echter; het enige is; dat; (5) gewoon; alledaags; normaal; algemeen; gebruikelijk; doodgewoon; niet bijzonder; gangbaar; banaal; triviaal; modaal; doorsnee; ordinair; (6) gratis; kosteloos; zonder kosten; vrij; voor niets; belangeloos; franco; [i.h.b.] ongestraft; [i.h.b.] straffeloos
多少tashyou (1) aantal; hoeveelheid; talrijkheid; grootte; omvang; getal(sterkte); (2) wat; enigszins; ietwat; enig; een beetje; enigermate; nogal; min of meer; best wel; in zekere mate; tot op zekere hoogte; vrij; tamelijk; in zekere zin
好い加減iikagen (1) gematigd; matig; (2) juist; gepast; geschikt; passend; adequaat; aangewezen; geëigend; (3) lukraak; willekeurig; ongegrond; ongefundeerd; gratuit; boud; (4) niet erg overtuigend; twijfelachtig; onvolkomen; halfslachtig; half; halfbakken; met de Franse slag gedaan; lauw; mat; lauwhartig; niet erg enthousiast; halfhartig; vrijblijvend; vaag; onbestemd; een slag om de arm houdend; onzorgvuldig; zozo; maar net aan; (5) enigszins; tamelijk; redelijk; nogal; vrij
心任せにkokoromakaseni naar believen; naar eigen zin; naar eigen goesting; vrij; vrijelijk; onbevangen; zoveel als men lust; naar verkiezing; naar eigen goeddunken
心置き無くkokorookinaku (1) zonder enige reserve; terughoudendheid; zonder enig voorbehoud; zonder aarzelen; vrijelijk; vrij; ronduit; rechtuit; openhartig; onbeschroomd; zonder schroom; onbevangen; (2) onbevreesd; onbezorgd; zonder zich zorgen te hoeven maken; vrij van zorgen; onbekommerd; kommerloos; gerust; in alle rust; gemoedsrust
yuu (1) ontspannen; losjes; kalm; (a) ver; afgelegen; (b) ongedwongen; vrij
意訳するiyakusuru vrij; niet-letterlijk; losjes vertalen
san (1) [boeddh.] gebrek aan concentratie; verstrooidheid; distractie; viprakīrna; (2) [geneesk.] poeder; (3) titulair …; (a) verspreid raken; zich verstrooien; verspreiden; (b) incoherent; (c) naar goeddunken; believen; willekeurig; vrij; (d) [geneesk.] poeder; (e) holle titel; titel zonder ambt
暇なhimana (1) vrij; ~ waarin niet gearbeid wordt; arbeidsloos; (2) [m.b.t. handel] slap; slapjes; flauw; slepend; stil; [m.b.t. markt] traag; met weinig animo
暇 ; 隙 ; 閑hima (1) vrijaf; vrij; vrije tijd; vrije uren; (2) tijd (om iets te doen); gelegenheid; kans; (3) vakantie; [i.h.b.] verlof; (4) verbreking; [i.h.b.] ontslag; [i.h.b.] scheiding; (5) slappe tijd; slapte [in handel]; komkommertijd [in nieuws]; (6) vrij; ~ waarin niet gearbeid wordt; arbeidsloos; (7) [m.b.t. handel] slap; slapjes; slepend; stil; [van markt] traag
気軽kigaru luchtig; luchthartig; casual; quasinonchalant; informeel; vrij; onbezwaard
気軽なkigaruna luchtig; luchthartig; casual; quasinonchalant; informeel; vrij; onbezwaard
無制限museigen [~の] onbeperkt; onbegrensd; ongelimiteerd; onbelemmerd; vrij
相当soutou (1) passend; geschikt; gepast; evenredig; voegzaam; geëigend; toepasselijk; in aanmerking komend; doelmatig; berekend op; (2) behoorlijk; flink; heel; redelijk; aardig; aanmerkelijk; merkelijk; aanzienlijk; beduidend; considerabel; (3) behoorlijk; flink; heel; redelijk; aardig; tamelijk; aanmerkelijk; merkelijk; aanzienlijk; considerabel; nogal wat; best wel; vrij
相当にsoutouni behoorlijk; flink; heel; redelijk; aardig; tamelijk; aanmerkelijk; merkelijk; aanzienlijk; beduidend; considerabel; nogal wat; best wel; vrij
私立shiritsu particulier; privaat-; privé-; niet-openbaar; niet-publiek; niet-gouvernementeel; [m.b.t. onderwijs] bijzonder; [Belg.N.; m.b.t. onderwijs] vrij
私立のshiritsuno particulier; privaat-; privé-; niet-openbaar; niet-publiek; niet-gouvernementeel; [m.b.t. onderwijs] bijzonder; [Belg.N.; m.b.t. onderwijs] vrij
結構kekkou (1) structuur; constructie; bouwsel; bouw; geraamte; kader; (2) steun; stut; spant; (3) opbouw (van een verhaal); plot; verwikkeling (van een verhaal); (4) goed; fijn; mooi; (5) prachtig; magnifiek; schitterend; (6) lekker; heerlijk; (7) ten zeerste; zeer; erg; geweldig; in hoge mate; ruimschoots; rijkelijk; overvloedig; buitengewoon; buitengemeen; enorm; geweldig; (8) aardig; nogal; tamelijk; vrij; vrij wat; redelijk; in redelijk hoge mate; behoorlijk; best
緩やか ; 寛やかyuruyaka (1) los; vrij; ongehinderd; ontspannen; soepel; (2) inschikkelijk; mild; coulant; gematigd; grootmoedig; edelmoedig; toegeeflijk; toegevend; inschikkelijk; goedig; lankmoedig; laks; indulgent; tolerant; verdraagzaam; (3) kalm; geleidelijk; rustig; matig; zacht; (4) loszittend; ruim; wijd
緩やかな ; 寛やかなyuruyakana (1) los; vrij; ongehinderd; ontspannen; soepel; (2) inschikkelijk; mild; coulant; gematigd; grootmoedig; edelmoedig; toegeeflijk; toegevend; inschikkelijk; goedig; lankmoedig; laks; indulgent; tolerant; verdraagzaam; (3) kalm; geleidelijk; rustig; matig; zacht; (4) loszittend; ruim; wijd
自在にjizaini (1) naar goeddunken; naar believen; naar welgevallen; naar willekeur; op commando; ad libitum; vrij; vrijelijk; (2) gemakkelijk; met gemak; vlot
自由jiyuu (1) vrijheid; liberteit; (2) vrij; [m.b.t. politiek; economie] liberaal; liber; [adv.] vrijelijk; [adv.] vrijuit
自由なjiyuuna vrij; [m.b.t. politiek; economie] liberaal; liber
自由にjiyuuni vrij; vrijelijk; vrijuit
遊離yuuri (1) bevrijding; vrijmaking; losmaking; (2) scheiding; afscheiding; isolering; afzondering; (3) [chem.] vrij
開いた ; 空いたaita (1) open; geopend; (2) leeg; [~家] leegstaand; onbewoond; [~椅子] onbezet; vrij; ongebruikt; vacant; [~機械] stilstaand
bou -bestendig; -dicht; bestand tegen ~; -vrij; -werend
随意のzuiino optioneel; facultatief; vrij; vrijwillig
hi (1) vergissing; dwaling; abuis; fout; schuld; [form.] feil; verkeerdheid; gebrek; onvolkomenheid; (2) nadeel; ongunstige situatie; (3) niet-; on-; non-; in-; il-; im-; ir-; -vrij
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.59 sec. jiten.nl: 4 treffers, warandict: 40 treffers (zoekopdracht: 'vrij', strategie: exact). 
2005-2021