日蘭辭典+

18 resultaten voor ‘wanneer’
日蘭辭典 (trefwoord)
itsu何時
(いつ) bw. wanneer. ¶ 何時でも altijd; ten allen tijde; wanneer het ook zij. ¶ 何時だって wanneer het ook zij. ¶ 何時wanneer? omstreeks welken tijd? ¶ 何時か te eeniger tijd; vroeg of laat; op een goeden dag. ¶ 何時迄 hoe lang? voor hoe lang? ¶ 何時迄も voor altijd; eeuwig. ¶ 何時迄に tegen wanneer?; hoe spoedig?
akatsuki
(暁) zn. (1) [夜明け] dageraad m.; het aanbreken van den dag. (2) [その時] bw. zoodra; wanneer; op den dag, dat....... ¶ 平和克復の曉には zoodra de vrede hersteld is.
to
vw. (1) [及び] en. bw. (2) [さうすると] dan. (3) [假定] indien; als. vz. (4) [一緖に] met. (5) [丁度其時] wanneer; zoodra; toen. ¶ 犬と猫 honden en katten. ¶ 英國との同盟 verbond met Engeland. ¶ 友達と別れる scheiden van zijn vrienden. ¶ 食事が終わると als we klaar zijn met eten; zoodra het eten afgelopen is. ¶ あの人が君の叔父さんと思った ik zag dien man voor je oom aan; ik dacht, dat het je oom was.
SUPPLEMENT (trefwoord)
shiiteki恣意的
(na-adj) een handelswijze waarbij men niet gehinderd wordt door overwegingen van logica; eigenzinnig; willekeurig; lukraak; arbitrair. ¶ 恣意的な判断 shiiteki na handan een willekeurige beslissing規則を恣意的に運用する kisoku wo shiiteki ni un'yōsuru regels lukraak toepassenある目的思想を持った人間が恣意的にツイートをまとめると、本来の発言者の意図とは正反対になることあるっていう良い見本 Aru mokuteki ya shisō wo motta ningen ga shiiteki ni tsuiito wo matomeru to, honrai no hatsugensha no ito to wa seihantai ni naru koto mo aru tte iu ii mihon Een fraai patroon is dat het ook voorkomt dat wanneer mensen met een bepaald doel of bepaalde ideeën lukraak tweets bij elkaar harken ze lijnrecht tegenover de intentie van de oorspronkelijke twitteraar kunnen komen te staan. (twitter)
TEKST EN UITLEG (trefwoord)
bron:Aozora Bunko╱Mori Ōgai╱De wilde gans 〈11:4〉〈青空文庫〉森鴎外『雁』
肱掛からを見れば、高野槙から、爽かな朝風に、微か揺れていると、その向うの一面に茂っているとが見える

Hijikakemado kara soto wo mireba, kōyamaki no eda no aida kara, sawayaka na asakaze ni, kasuka ni yurete iru yanagi no ito to, sono mukō no ike ichimen ni shigette iru hasu no ha to ga mieru.

Wanneer hij door het raam naar buiten keek, kon hij tussen de takken van de parasolden door de zachtjes in de frisse ochtendwind bewegende afhangende takken van de treurwilg, en daarachter een dikke laag lotusbladeren op de vijver zien.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <wanneer>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
たらtara (1) [partikel dat een topic met lichte kritiek; minachting of genegenheid aangeeft; vaak ttara ったら gespeld]; (2) wat!; hoe! [uitgang waarmee iems. gebrek aan inzicht bekritiseerd; berispt wordt]; (3) als; wanneer; toen
to (1) […ぬ~] alvorens; voordat; (2) wanneer; toen
to (1) […~] [verbindt handelingen die gelijktijdig of achtereenvolgend gebeuren] wanneer; bij; (2) […~] [drukt een consecutief verband uit]; (3) […~] [drukt een voorwaarde uit] als; indien; (4) […う; まい~] [drukt toegeving uit] al; ook al; of het nu … (of niet); (5) […~] [drukt toegeving uit]; (6) […~] [vormt een aanloop naar het onderwerp]
ha (1) [geeft het onderwerp aan dat toegelicht of beoordeeld wordt]; (2) [geeft het onderwerp aan waarvan een eigenschap genoemd wordt]; (3) [geeft toelichting bij twee gecontrasteerde onderwerpen]; (4) [herneemt het onderwerp dat eerder in de mededeling aan bod kwam]; (5) [besluit het onderwerp dat door een bepaling; bepalende bijzin voorafgegaan wordt]; (6) [licht één gegeven uit om het te beklemtonen]; (7) [beklemtoont het gezegde]; (8) [noemt het onderwerp van het eindwerkwoord van een samengestelde zin]; (9) [drukt in zinsfinale positie een uitroep uit]; (10) […く; ず~] [drukt een voorwaarde uit] indien; als; ingeval; wanneer; zo
ba (1) […~] [drukt een veronderstelling uit zonder meer] als; indien; ingeval; zo; gesteld dat; wanneer; mocht; (2) […~] [drukt een veronderstelling die als voorwaarde bedoeld is of een algemene geldigheid uit] als; op voorwaarde dat; indien; wanneer; mits; (3) […~] [drukt de aanleiding tot een waarneming; constatering uit] als; wanneer; (4) […~] [drukt een nevenschikking of opsomming uit] en … en …; (5) […~] [drukt de premisse van een onderwerp uit]; (6) […ば…ほど] [drukt proportionaliteit uit] hoe … des te …; (7) […~] [drukt een veronderstelling uit zonder meer] als; indien; ingeval; zo; gesteld dat; wanneer; mocht; (8) […~] [drukt een veronderstelling die als voorwaarde bedoeld is of een algemene geldigheid uit] als; op voorwaarde dat; indien; wanneer; mits; (9) […~] [drukt de aanleiding tot een waarneming; constatering uit] als; wanneer; (10) […~] [drukt reden; oorzaak uit] doordat; door; omdat; om; aangezien; daar; nu; om reden van; vanwege; wegens; uit; als gevolg van; tengevolge van; op grond van; [Belg.N.] vermits; (11) […~] [drukt een contrast uit] maar; daar waar; terwijl; (12) […ね~] [drukt toegeving uit] hoewel; alhoewel; ofschoon
何時かはitsukaha (1) ooit; vroeg of laat; te eniger tijd; eens; ten langen leste; uiteindelijk; (2) wanneer
何時何時itsunandoki (1) wanneer; (2) om het even wanneer; op elk (willekeurig) moment
何時itsu wanneer; op welke tijd
何時nanji wanneer; hoe laat
折りori (1) gelegenheid; moment; keer; kans; (2) wanneer; (3) vouw; (4) … keer gevouwen; toegevouwen
時 ; 秋toki (1) tijd; [arch.] stond; (2) tijd; periode; [i.h.b.] seizoen; (3) [in die] tijden; [in die] dagen; toenmalig; (4) allesbeslissend moment; kritiek punt; scharniermoment [spelling: toki 秋]; (5) kans; gunstige gelegenheid; gelegen tijd; (6) [spraakk.] tijd; tempus; (7) geval; keer; gelegenheid; moment; ogenblik; (8) toen; wanneer
akatsuki (1) dageraad; ochtendgloren; morgenrood; aanbreken; krieken van de dag; morgenkrieken; ochtendstond; morgenstond; zonsopgang; morgenschemering; ochtendlicht; (2) wanneer; toen; bij
縦え ; 仮令 ; 縦令 ; 縦 ; 縦使tatoe al; zelfs al; ook al; aangenomen dat; zelfs; ook als ~; wat; welk; wie; hoe; waar; wanneer ~ ook; n'importe ~; ongeacht (of) ~; onverschillig (of) ~; het doet er niet toe hoe; wat; welk; waar; wanneer; wie
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.49 sec. jiten.nl: 5 treffers, warandict: 13 treffers (zoekopdracht: 'wanneer', strategie: exact). 
2005-2023