日蘭辭典+

19 resultaten voor ‘wijzigen’
日蘭辭典 (trefwoord)
aratame改め
t.w. (1) [改善] verbeteren. (2) [改新] vernieuwen. (3) [變更] veranderen; wijzigen; hervormen (根本より變へる). (4) [調査] nakijken; onderzoeken. (5) [再び] opnieuw; nog eens. ¶ 身を改める zijn leven beteren. ¶ 規則を改める bepalingen herzien. ¶ 改めて數へる overtellen.
ugoku動く
i.w. (1) [動く] bewegen; zich bewegen. (2) [移動] van plaats veranderen; zich verplaatsen. (3) [運轉] loopen; gaan; werken. (4) [變動] veranderen; zich wijzigen. (5) [搖ぐ] schommelen; schudden. (6) [感ずる] geroerd worden; getroffen zijn. ¶ 動かざる onbewegelijk; roerloos; (の) onbewogen; onverschillig. ¶ 動かざる泰山の如し rotsvast; onwankelbaar. ¶ 一寸も動かない er wordt niets verkocht. ¶ 時計が動かなくなった het horloge staat stil. ¶ 一寸も動くことならぬぞ verroer je niet!; blijf stokstil staan!
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <wijzigen>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
修正するshyuuseisuru verbeteren; corrigeren; wijzigen; modificeren; herstellen; emenderen; rectificeren; rechtzetten; bijwerken; herzien; redresseren; [i.h.b.] amenderen; [i.h.b.; fig.] bijsturen
加筆するkahitsusuru verbeteren; corrigeren; wijzigen; bijschaven; retoucheren
動かすugokasu (1) in beweging brengen; doen bewegen; bewegen; aandrijven; drijven; (2) verplaatsen; verzetten; de positie van iets veranderen; elders; anders zetten; (3) doen schommelen; schommelen; schudden; (4) rijden; [een voertuig] besturen; [een machine; toestel] doen functioneren; bedienen; laten draaien; laten werken; aan de gang brengen; aan de praat brengen; (5) [een leger; troepen; mankracht] mobiliseren; inzetbaar maken; voor actie klaarmaken; (6) veranderen; wijzigen; [binnen een bedrijf personeel] herschikken; (7) ontkennen; (8) [心を] roeren; ontroeren; treffen; in beroering brengen; in het gemoed treffen; aangrijpen; aanpakken; tot het gemoed spreken; invloed hebben op; aandoen; beïnvloeden; prikkelen
化するkasuru (1) veranderen; zich veranderen; zich wijzigen; (2) zich aanpassen; (3) veranderen; wijzigen; (4) beïnvloeden; manipuleren
増減するzougensuru (1) toe- en; of afnemen; op- en neergaan; vermeerderen en; of verminderen; stijgen en; of dalen; rijzen en; of dalen; op- en teruglopen; variëren; veranderen; fluctueren; schommelen; wijzigen; (2) doen toe- en; of afnemen; variëren; doen veranderen; variatie aanbrengen
変えるkaeru veranderen; wijzigen; anders maken; omtoveren
変更するhenkousuru veranderen; wijzigen; modificeren; altereren
変革するhenkakusuru (1) veranderen; wijzigen; hervormen; (2) een omwenteling teweegbrengen in; revolutioneren
改めるaratameru veranderen; wijzigen
改変するkaihensuru veranderen; wijzigen; aanpassen; modificeren
改定するkaiteisuru herzien; wijzigen
更改するkoukaisuru herzien; reviseren; vernieuwen; renoveren; veranderen; wijzigen; hervormen; altereren; noveren; [jur.] revideren; prolongeren; verlengen
更迭するkoutetsusuru wijzigen; herschikken; herverdelen; hergroeperen; reorganiseren
直すnaosu (1) [m.b.t. fout] goedmaken; herstellen; [pregn.] maken; redresseren; corrigeren; verbeteren; ophalen; rechtzetten; rechttrekken; rechtbreien; rectificeren; in de juiste stand zetten; in orde brengen; opknappen; bijwerken; [een euvel; gebrek e.d.] verhelpen; [zich; iem. een gewoonte enz.] afleren; afhelpen (van); (2) herstellen; repareren; maken; opknappen; helen; kalfaten; kalfateren; (3) wijzigen; veranderen; herzien; hervormen; omzetten; transponeren; ombuigen; omschakelen; converteren; omwisselen; (4) vertalen; overbrengen; overzetten; (5) verheffen tot; transcenderen; doen rijzen tot; promoveren tot; (6) opnieuw ~; nog eens ~; van voren af aan ~; over-; her-; re-; om- [aangesloten op de ren'yōkei van dōshi]
転じるtenjiru (1) zich wijzigen; veranderen; een ommekeer maken; (2) ronddraaien; rondwentelen; omwentelen; roteren; (3) wijzigen; veranderen; verleggen; afleiden; omzetten; keren; doen omwenden; [責任を] schuiven op; afschuiven op; [居を] verhuizen; overbrengen
転ずるtenzuru (1) zich wijzigen; veranderen; een ommekeer maken; (2) ronddraaien; rondwentelen; omwentelen; roteren; (3) wijzigen; veranderen; verleggen; afleiden; omzetten; keren; doen omwenden; [責任を] schuiven op; afschuiven op; [居を] verhuizen; overbrengen
違えるchigaeru (1) veranderen; wijzigen; (2) zich vergissen in; [Belg.N.] zich vergissen van; verkeerd kiezen; (3) [筋を] verstuiken; verrekken; (4) [約束を] breken; verbreken
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.48 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 17 treffers (zoekopdracht: 'wijzigen', strategie: exact). 
2005-2023